MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG nam giới -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 19/2022/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày đôi mươi tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

QUYĐỊNH THƯỞNG VƯỢT THU SO VỚI DỰ TOÁN TỪ CÁC KHOẢN THU PHÂN phân chia GIỮA CÁC CẤPNGÂN SÁCH Ở ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2022-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG phái nam KHÓA X, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức triển khai chínhquyền địa phương ngày 19 mon 6 năm 2015; nguyên lý sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa phép tắc Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và cách thức Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy bất hợp pháp luật ngày 22 mon 6 năm 2015; dụng cụ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Luật ban hành văn bản quy phi pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chi tiêu nhànước ngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số163/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 12 năm năm 2016 của chính phủ quy định cụ thể thihành một số điều của Luật ngân sách chi tiêu nhà nước;

Xét Tờ trình số4362/TTr-UBND ngày thứ 6 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban dân chúng tỉnh về đề nghị quyđịnh thưởng thừa thu so với dự toán từ những khoản thu phân chia giữa các cấpngân sách nghỉ ngơi địa phương; report thẩm tra số 84/BC- HĐND ngày 13 mon 7năm 2022 của Ban tài chính - túi tiền Hội đồng quần chúng tỉnh; chủ kiến thảo luậncủa đại biểu Hội đồng quần chúng tỉnh tại kỳ họp.

Bạn đang xem: Nghị quyết 19/2022/nq

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh,đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định thưởng quá thu so vớidự toán từ những khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách chi tiêu ở địa phương.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ủy ban quần chúng. # tỉnh;

b) Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố (sau trên đây gọi thông thường là cấp cho huyện);

c) Ủy ban nhân dân những xã,phường, thị trấn (sau phía trên gọi thông thường là cung cấp xã);

d) các cơ quan, đơn vị chức năng có liênquan mang đến thưởng thừa thu và sử dụng ngân sách đầu tư thưởng vượt thu so với dự toán từcác khoản thu phân chia giữa các cấp giá cả ở địa phương.

Điều 2. Nội dung quy địnhthưởng thừa thu

1. Nguyên tắc thưởng quá thu

a) giá thành tỉnh thưởng vượtthu so với dự trù từ những khoản thu phân chia cho chi phí cấp huyện; ngânsách cung cấp huyện thưởng vượt thu so với dự trù từ những khoản thu phân chia chongân sách cấp cho xã.

b) tổng cộng thu phân chia điềutiết ngân sách tỉnh, điều tiết giá cả cấp huyện đề nghị tăng đối với dự toánđược cấp trên giao.

c) căn cứ để xét thưởng vượtthu so với dự trù từ các khoản thu phân chia giữa những cấp ngân sách chi tiêu là tổngcác khoản thu phân chia vượt so với dự toán (trừ thu nhập mới), ko tínhriêng từng khoản thu.

d) Số vượt thu đối với dự toántừ các khoản thu phân chia phải trích tạo nguồn cách tân tiền lương; số vượtthu còn sót lại được thực hiện theo quy định, trong số ấy có thưởng thừa thu.

đ) Số được thưởng đến từnghuyện, thị xã, thành phố; từng xã, phường, thị trấn không vượt quá số tăng thutrong phẳng phiu ngân sách so với khoảng thực hiện năm trước của địa phương đó.Trường phù hợp số được thưởng lớn hơn số tăng thu so với thực hiện năm trước thìchỉ thưởng bởi mức tăng thu so với tiến hành năm trước. Trường phù hợp số thu sovới thực hiện năm kia không tăng, địa phương ko được xét thưởng.

e) tổng số thưởng vượt thu chongân sách cấp dưới không vượt vượt tổng số thu từ những khoản thu phân chia vượtdự toán của ngân sách cấp trên, sau khoản thời gian thực hiện nay trích tạo nguồn cách tân tiềnlương theo quy định.

Xem thêm: Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè Lịch Chiếu, Phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè

2. Mức thưởng

a) nút thưởng thừa thu dự toáncủa chi tiêu cấp thức giấc cho chi tiêu cấp huyện không thật 30%/tổng số thu tự cáckhoản thu phân chia trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố điều tiết giá thành tỉnhvượt dự toán (sau lúc trừ nguồn thu mới với trích chế tạo nguồn cách tân tiền lươngtheo quy định), tuy vậy không vượt quá số tăng thu đối với mức thực hiện năm trướcvà buổi tối đa 50 tỷ đồng/huyện, thị xã, thành phố.

b) mức thưởng vượt thu dự toáncủa giá cả cấp thị xã cho ngân sách cấp xã không quá 30%/tổng số thu tự cáckhoản thu phân chia trên địa bàn xã, phường, thị trấn điều tiết giá thành cấphuyện vượt dự toán (sau lúc trừ nguồn thu mới cùng trích sinh sản nguồn cách tân tiềnlương theo quy định) tuy thế không vượt thừa số tăng thu đối với mức tiến hành nămtrước và tối đa 05 tỷ đồng/xã, phường, thị trấn.

Điều 3. áp dụng nguồn thưởngvượt thu

Các cấp túi tiền sử dụng nguồnthưởng vượt thu để đầu tư xây dựng các chương trình, dự án kết cấu hạ tầng, chithường xuyên, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, thưởng vượt thu cho giá cả cấpdưới.

Ủy ban nhân dân các cấp xâydựng phương án thực hiện nguồn thưởng quá thu báo cáo Thường trực Hội đồng nhândân cùng cấp cho thống nhất để thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1. Nghị quyết này còn có hiệu lựcthi hành tính từ lúc ngày 01 tháng 8 năm 2022

2. Vẻ ngoài thưởng quá thu sovới dự toán từ những khoản thu phân chia giữa các cấp chi tiêu ở địa phương đượcáp dụng vào niên độ chi phí từ năm 2022 cho năm 2025.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai tiến hành Nghị quyết.

2. Sở tại Hội đồng nhândân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu với đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh đo lường và tính toán việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Quyết nghị này được Hội đồngnhân dân tỉnh giấc Quảng phái nam khóa X, kỳ họp sản phẩm chín thông qua ngày trăng tròn tháng 7 năm2022./.

nơi nhận: - UBTVQH; - bao gồm phủ; - VP: QH, CTN, CP; - Ban CTĐB-UBTVQH; - cỗ Tài chính; - viên KT VBQPPL - cỗ Tư pháp; - Ban TVTU, TT HĐND, ubnd tỉnh; - UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; - các Ban của HĐND tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - VP: tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh; - các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - TTXVN trên Quảng Nam; - Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Lưu: VT, CTHĐND.

Bài viết liên quan