Dân tộc việt nam đã trải sang 1 quá trình lịch sử lâu hơn dựng nƣớcvà duy trì nƣớc. Theo loại thời gian, ông thân phụ đã để lại một kho báu DSVH đồ sộ,phong phú cùng mang nhiều giá trị. Ngày nay, phần nhiều DSVH ấy có vị trí, vai tròquan trọng trong cuộc sống xã hội. Cách thức di sản văn hóa đã khẳng định: “Di sản vănhoá vn là gia tài quý giá của cộng đồng các dân tộc nước ta và là 1 trong bộphận của DSVH nhân loại, tất cả vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nƣớc cùng giữnƣớc của quần chúng ta”<42, tr.31>. DSVH của mỗi non sông trên thế giới hay sinh hoạt từngđịa phƣơng trong mỗi quốc gia đều bao gồm điểm biệt lập nhau. Điều kia tạonên số đông đặc trƣng, bạn dạng sắc văn hóa truyền thống riêng của mỗi quốc gia, mỗi địa phƣơng


Bạn đang xem: Tiêu luận về di tích lịch sử

*
223 trang | chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 3020 | Lượt tải: 10
*

Xem thêm: Những Người Thầy Mẫu Mực Trong Lịch Sử Sách Việt Nam, Những Người Thầy Mẫu Mực Trong Lịch Sử Việt Nam

Bạn vẫn xem trước trăng tròn trang tư liệu Luận án quản lý di tích lịch sử văn hóa ở tp bắc ninh trong quá trình công nghiệp hóa, thành phố hóa, để thấy tài liệu hoàn hảo bạn click vào nút tải về ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM nai lưng Đức Nguyên QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở BẮC NINH trong QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC hà nội - năm ngoái BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM è cổ Đức Nguyên QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở BẮC NINH trong QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA chuyên ngành: quản lý văn hóa Mã số: 62 31 06 42 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. ĐẶNG VĂN BÀI hà nội thủ đô - 2015 1 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin khẳng định luận án tiến sĩ: làm chủ di tích lịch sử văn hóa ở bắc ninh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa là công trình phân tích của riêng tôi. Các trích dẫn, số liệu và công dụng nêu vào luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Hà thành , ngày đôi mươi tháng 08 năm 2015 tác giả luận án trần Đức Nguyên 2 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .................................................................................................... 1 MỤC LỤC ................................................................................................................ 2 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT trong LUẬN ÁN ............................. 3 MỞ ĐẦU .......................................................................................................................... 4 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH, TỔNG quan lại VỀ HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở TỈNH BẮC NINH..................... 11 1.1. Tổng quan liêu tình hình nghiên cứu ................................................................... 11 1.2. Cơ sở kim chỉ nan của vấn đề luận án ................................................................. 24 1.3. Tổng quan liêu về khối hệ thống di tích lịch sử dân tộc văn hóa ở tỉnh bắc ninh .......................... 35 tè kết ................................................................................................................ 48 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở TỈNH BẮC NINH .................................................................................................... 50 2.1. Cơ cấu tổ chức tổ chức bộ máy quản lý .................................................................... 50 2.2. Nguồn nhân lực thống trị di tích lịch sử vẻ vang văn hóa ........................................... 57 2.3. Các hoạt động làm chủ di tích lịch sử vẻ vang văn hóa ở bắc ninh ............................ 61 2.4. Đánh giá phần lớn ƣu điểm, giảm bớt trong công tác thống trị di tích .............. 98 tè kết .............................................................................................................. 105 CHƢƠNG 3. Quan ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở BẮC NINH trong QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA ................................................................... 107 3.1. Tác động của quá trình công nghiệp hóa, city hóa so với hoạt động quản lý di tích lịch sử dân tộc văn hóa nghỉ ngơi Bắc Ninh hiện giờ ......................................... 107 3.2. Một trong những quan điểm và căn cứ để đƣa ra giải pháp nâng cấp hiệu quả thống trị di tích lịch sử hào hùng văn hóa ........................................................................................ 116 3.3. Một số giải pháp ......................................................................................... 120 đái kết .............................................................................................................. 134 KẾT LUẬN ............................................................................................................. 135 DANH MỤC BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ .................................... 139 TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 140 PHỤ LỤC 3 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT vào LUẬN ÁN 1. BQL : Ban làm chủ 2. BVHTT : Bộ văn hóa truyền thống - thông tin 3. Bộ VHTTDL : bộ Văn hóa, thể dục và du ngoạn 4. CNH : Công nghiệp hóa 5. DTLN : di tích lƣu niệm 6. DSVH : Di sản văn hóa truyền thống 7. ĐTH : Đô thị hóa 8. GS : Giáo sƣ 9. Nxb : công ty xuất phiên bản 10. PGS : Phó giáo sƣ 11. Sở VHTTDL : Sở Văn hóa, thể dục và phượt 12. Tr. : Trang 13. TS : tiến sỹ 14. TW : Trung ƣơng 15. Ubnd : Ủy ban dân chúng 16. UNESCO : tổ chức triển khai Giáo dục, khoa học và văn hóa truyền thống Liên đúng theo quốc 4 MỞ ĐẦU 1. Tính thiết yếu của vấn đề 1.1. Dân tộc vn đã trải sang một quá trình kế hoạch sử vĩnh viễn dựng nƣớc cùng giữ nƣớc. Theo cái thời gian, ông cha đã vướng lại một kho tàng DSVH thiết bị sộ, đa dạng và phong phú và mang những giá trị. Ngày nay, đông đảo DSVH ấy gồm vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống xã hội. điều khoản di sản văn hóa đã khẳng định: “Di sản văn hoá việt nam là tài sản quý giá chỉ của xã hội các dân tộc việt nam và là một thành phần của DSVH nhân loại, gồm vai trò to béo trong sự nghiệp dựng nƣớc cùng giữ nƣớc của quần chúng ta”<42, tr.31>. DSVH của mỗi non sông trên quả đât hay ngơi nghỉ từng địa phƣơng trong mỗi đất nước đều gồm có điểm khác biệt nhau. Điều đó tạo nên những đặc trƣng, phiên bản sắc văn hóa riêng của từng quốc gia, mỗi địa phƣơng. 1.2. Tp bắc ninh là tỉnh nằm ở vị trí vùng châu thổ sông Hồng, trong số những địa phƣơng tất cả bề dày văn hiến, có truyền thống lịch sử. Bắc Ninh thời nay là một phần của vùng ghê Bắc xƣa, là địa bàn cƣ trú của ngƣời Việt cổ từ hàng trăm ngàn năm trƣớc. Với những điều kiện thiên nhiên ƣu đãi, khu đất đai màu mỡ, hệ thống sông ngòi thuận lợi cho vấn đề giao thƣơng mà bắc ninh từng đƣợc chọn là nơi đóng đô, là thủ lấp của nƣớc ta dƣới thời Bắc thuộc kéo dãn dài hàng ngàn năm. Luy lâu - Dâu là 1 trong những trung tâm kinh tế - văn hóa truyền thống - thiết yếu trị cải tiến và phát triển phồn thịnh. Nơi đây còn là nơi đặt chân trước tiên khi Nho giáo với Phật giáo truyền vào nƣớc ta. Trải thời gian, thành phố bắc ninh là vùng đất phát tích của vƣơng triều Lý - triều đại đầu tiên của phòng nƣớc quân nhà phong kiến chủ quyền đã xuất hiện nền đương đại Đại Việt. Với trên 200 năm cải tiến và phát triển rực rỡ, triều Lý vẫn để lại cho những thế hệ sau rất nhiều DSVH quý giá tp bắc ninh cũng là chỗ ghi dấu phần đông chiến công hiển hách của quân cùng dân ta trong vô số nhiều cuộc tao loạn chống xâm lƣợc, bảo vệ vững dĩ nhiên non sông, đất nƣớc tiêu biểu vượt trội nhƣ thành công quân Tống xâm lƣợc bên trên sông Nhƣ Nguyệt của quân, dân công ty Lý năm 1077, những chiến thắng vang dội ở trong phòng Trần kháng Nguyên Mông trong thế kỷ XIII cũng trên nhỏ sông lịch sử hào hùng này bắc ninh là vùng khu đất của học tập hành, khoa cử, nhiều danh nhân có đóng góp quan trọng đặc biệt cho lịch sử hào hùng và là niềm trường đoản cú hào của dân tộc vn nhƣ: Lý Công Uẩn, Nguyên phi Ỷ Lan, Lê Văn Thịnh, Hàn Thuyên, Nguyễn Gia Thiều về sau là Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Hoàng Quốc Việt 5 phần nhiều yếu tố về từ bỏ nhiên, lịch sử hào hùng xã hội nhƣ trên đã đóng góp thêm phần tạo cho bắc ninh có một kho tàng DSVH nhiều dạng, độc đáo, giàu quý hiếm còn đƣợc lƣu truyền mang đến ngày nay. Giữa những thành tố của kho tàng DSVH cực hiếm đó nên kể tới hệ thống di tích lịch sử vẻ vang văn hóa phong phú và đa dạng với nhiều mô hình khác nhau. Theo thống kê, bây chừ Bắc Ninh bao gồm gần 2 ngàn di tích lịch sử văn hóa phân bố ở khắp những huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Hệ thống di tích này hàm chứa hầu hết giá trị về lịch sử, văn hóa, công nghệ và thẩm mỹ, là những hội chứng tích vật hóa học xác thực, phản ánh tấp nập lịch sử nhiều năm và truyền thống văn hiến, giải pháp mạng của ngƣời dân tp bắc ninh và gồm vị trí, vai trò đặc trưng trong đời sống văn hóa truyền thống cộng đồng. Rất có thể kể tới các di tích nổi tiếng nhƣ: chùa Dâu, chùa Phật Tích, chùa bút Tháp, đền rồng Đô, đình Đình Bảng, văn miếu quốc tử giám Bắc Ninh, di tích nhà cụ Đám Thi, thành cổ Bắc Ninh, di tích lịch sử lƣu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ trong số những năm qua, độc nhất là từ khi giải pháp di sản văn hóa đƣợc ban hành (2001), công tác làm chủ di tích lịch sử dân tộc văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có khá nhiều chuyển đổi thay tích cực. Những di tích hết sức quan trọng của tỉnh sẽ đƣợc quản ngại lý, đầu tƣ trùng tu, tôn tạo, vạc huy công dụng đáp ứng đƣợc nhu yếu hƣởng thụ văn hóa truyền thống của cộng đồng trong và ngoại trừ tỉnh. Tuy nhiên, công tác quản lý di tích vẫn còn biểu hiện nhiều hạn chế nhƣ việc chống xuống cấp, xử lý xâm lăng đất đai, khoanh vùng đảm bảo an toàn di tích, nhiều di tích còn bị mất trộm cổ vật, di vật; bài toán tuyên truyền, phổ cập chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật ở trong phòng nƣớc về thống trị di tích đến xã hội còn chƣa triển khai đầy đủ, đầu tư Hiện nay, tp bắc ninh là địa phƣơng có tốc độ phát triển tài chính - làng hội nhanh, quy trình CNH, ĐTH diễn ra mạnh mẽ. Trong thực tế cho thấy, thành phố bắc ninh đã gồm 15 khu công nghiệp tập trung, 30 khu công nghiệp vừa nhỏ, hơn 20.000ha đất thành phố đƣợc quy hoạch với xây dựng. CNH, ĐTH đã gồm những ảnh hưởng tích cực mang đến bảo tồn, phạt huy giá trị di tích nhƣ tăng cƣờng nguồn giá cả để trùng tu, tôn tạo nên các di tích, tạo cho nhiều di tích lịch sử tránh đƣợc sự xuống cấp, bỏ hoại. Mặc dù quá trình CNH, ĐTH cũng đều có những ảnh hưởng tiêu cực đến bạn dạng thân các di tích nhƣ những khu đô thị, khu công nghiệp cải tiến và phát triển nhanh ko đƣợc lƣu ý đúng mức tới sự tồn tại bền vững của những di tích dẫn mang đến tình trạng di tích bị lấn át, hƣ hỏng, biến tấu hoặc bị bỏ hoại; thành phần cƣ dân địa phƣơng nơi có di tích tồn tại sẽ có những biến đổi rõ 6 rệt, sự liên kết cộng đồng làng xã truyền thống sẽ đưa sang một quan hệ khác, thái độ ứng xử của xã hội đối cùng với di tích cũng có thể có sự nắm đổi. Vày vậy, đây là các vấn đề đặt ra đối với cơ quan quản lý di tích vào thời kỳ cải tiến và phát triển CNH, ĐTH. Cơ quan quản lý đứng trƣớc một áp lực so với việc bảo vệ, khai quật và vạc huy các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử một biện pháp bền vững, nhƣng vẫn bảo đảm an toàn phục vụ phân phát triển kinh tế tài chính - xã hội, nâng cấp đời sinh sống vật chất và lòng tin cho cộng đồng dân cƣ. 1.3. Cho tới nay, vẫn có một trong những nghiên cứu vãn về quản lý DSVH thiết bị thể, nghiên cứu về thống trị di tích lịch sử dân tộc văn hóa ở một số địa phƣơng mặc dù chƣa có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu, có tính hệ thống về các vấn đề lý luận cùng thực tiễn làm chủ di tích lịch sử văn hóa với những phương thức phù hợp với đặc điểm, đk và yếu tố hoàn cảnh của từng địa phƣơng. Đối với các di tích ở thành phố bắc ninh từ trƣớc tới lúc này cũng vẫn đƣợc kể tới trong một số bài viết, báo cáo khoa học tập về một hoặc một số trong những các di tích tiêu biểu. Hoàn toàn có thể thấy các nghiên cứu này mới cho ngƣời hiểu thấy đƣợc sự phong phú, nhiều chủng loại và nhiều giá trị của khối hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhƣng chƣa có công trình xây dựng khoa học chăm biệt như thế nào tập trung, đi sâu phân tích về làm chủ các di tích lịch sử ở địa phƣơng này, tuyệt nhất là nghiên cứu cai quản di tích theo những cách nhìn lý thuyết, hƣớng tiếp cận liên ngành giúp xem đƣợc những thành công xuất sắc cũng nhƣ giảm bớt của hoạt động quản lý, phân tích hoạt động quản lý trong bối cảnh cách tân và phát triển CNH, ĐTH bây chừ có những những tác động ảnh hưởng đến sự việc bảo tồn và phát huy cực hiếm di tích lịch sử văn hóa, cần triển khai xong hơn quy mô quản lý, có tác dụng đối với các di tích lịch sử dân tộc văn hóa là vấn đề rất buộc phải thiết. 1.4. Trƣớc hoàn cảnh và sự cần phải có của vụ việc nghiên cứu, trên cửa hàng khoa học, thực tiễn, hấp thu những công trình khoa học đi trƣớc, nghiên cứu sinh tuyển lựa đề tài “Quản lý di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh bắc ninh trong quá trình công nghiệp hóa, thành phố hóa” làm cho nội dung nghiên cứu và phân tích cho luận án của mình. 2. Mục đích nghiên cứu 2.1. Mục đích tổng quát Nghiên cứu thực trạng hoạt động cai quản di tích lịch sử văn hóa trên địa phận tỉnh Bắc Ninh bây chừ từ đó khuyến nghị các phương án cụ thể nhằm nâng cấp hiệu quả của vận động này trong điều kiện thực tế hiện nay của địa phƣơng. 7 2.2. Mục đích cụ thể - phân tích cơ sở lý thuyết về thống trị DSVH nói chung, thống trị di tích lịch sử hào hùng văn hóa nói riêng. - phân tích đặc điểm, các giá trị tiêu biểu của các di tích lịch sử hào hùng văn hóa trên địa bàn Bắc Ninh - Nghiên cứu yếu tố hoàn cảnh hoạt động thống trị di tích lịch sử dân tộc văn hóa trên địa bàn tỉnh tỉnh bắc ninh để đưa ra những thành công xuất sắc cũng nhƣ những tiêu giảm trong công tác thống trị di tích, xác minh nguyên nhân của các hạn chế ấy. - nghiên cứu và phân tích sự ảnh hưởng của CNH, ĐTH tới các di tích cũng nhƣ hoạt động cai quản di tích ở bắc ninh hiện nay. - Từ đặc điểm của những di tích lịch sử văn hóa với thực trạng thống trị di tích luận án khuyến nghị một số giải pháp nhằm đạt công dụng cao hơn thế nữa trong công tác làm việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá chỉ trị của các di tích lịch sử hào hùng văn hóa nghỉ ngơi tỉnh bắc ninh trong giai đoạn hiện nay. 3. Đối tƣợng, phạm vi phân tích 3.1. Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu điểm lưu ý của đối tƣợng quản lý đó là các loại hình di tích lịch sử văn hóa ở tỉnh bắc ninh (tập trung vào các di tích đang đƣợc đơn vị nƣớc công nhận xếp hạng). - phân tích các chính sách của Đảng, công ty nƣớc cùng địa phƣơng về bảo tồn di tích lịch sử và chính sách đối với cộng đồng tham gia bảo tồn di tích. - nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy và các hoạt động trong lĩnh vực làm chủ di tích lịch sử hào hùng văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. - Nghiên cứu khả năng tham dự của công chúng/cộng đồng nơi di tích lịch sử tồn tại, làm rõ vai trò của xã hội trong các bước bảo tồn di tích. - nghiên cứu quá trình CNH, ĐTH ở tỉnh bắc ninh và những ảnh hưởng của nó đến quản lý di tích lịch sử dân tộc văn hóa. 3.2. Phạm vi nghiên cứu và phân tích - Phạm vi vụ việc nghiên cứu: luận án nhà yếu tập trung vào hoạt động thống trị di tích lịch sử dân tộc văn hóa theo lòng tin nội dung của cơ chế di sản văn hóa truyền thống năm 2001, đƣợc sửa đổi, bổ sung cập nhật năm 2009. 8 - Phạm vi không gian: những di tích lịch sử hào hùng văn hóa thuộc địa phận tỉnh thành phố bắc ninh hiện nay. Vào đó, luận án sẽ tập trung đi sâu khám phá một số điểm di tích, khu di tích đạt tác dụng trong công tác quản lý nhƣ đền rồng Đô, chùa cây viết Tháp, khu DTLN bạn hữu Nguyễn Văn Cừ, và một số trong những điểm còn nhiều tinh giảm nhƣ đền rồng Cổ Mễ, khu di tích phòng tuyến đường sông Nhƣ Nguyệt - Phạm vi thời gian: từ năm 2001 khi quy định di sản văn hóa truyền thống đƣợc phát hành cho mang lại nay. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu và phân tích 4.1. Phương pháp nghiên cứu vãn liên ngành: văn hóa truyền thống học, quản lý văn hóa, Sử học, bảo đảm di tích lịch sử dân tộc văn hóa... 4.2. Phương thức khảo sát, điền dã thực địa khảo sát thực địa tại một số di tích trên 8 huyện, thị xã, thành phố nhằm mục tiêu tập thích hợp những tin tức bƣớc đầu về thực trạng quản lý các di tích theo các mô hình tại các địa phƣơng này. Tiến hành khảo tiếp giáp tại các điểm di tích lịch sử đang thực hiện các dự án trùng tu, tu xẻ nhƣ: chùa Phật Tích, chùa Dạm, miếu Dâu, miếu Tiêu, khu di tích phòng tuyến sông Cầu; những di tích bị vi phạm, bị mất trộm cổ vật; các di tích đang đƣợc đƣa vào khai thác phục vụ du ngoạn (đền Đô, đền rồng Cổ Mễ, đền Vua Bà...) 4.3. Áp dụng cách thức nghiên cứu vớt của làng mạc hội học văn hóa Với mục tiêu thu đƣợc thông tin từ không ít nguồn không giống nhau nhằm làm minh bạch nội dung nghiên cứu, tác giả luận án thực hiện cách tiếp cận của làng hội học văn hóa với những phƣơng pháp ví dụ của ngành kỹ thuật này. Vào đó, những phƣơng pháp nghiên cứu định tính (quan sát, vấn đáp cá nhân, chất vấn nhóm), nghiên cứu định lƣợng (thu thập những số liệu thống kê bao gồm thức tương quan đến vấn đề phân tích làm cơ sở để đánh giá các sự việc trong công tác cai quản di tích) và xuất bản nội dung chất vấn sâu đối với các công ty quản lý, xã hội địa phƣơng, các nhà khoa học... 4.4. Phương thức tổng hợp, phân tích, thống kê và phân một số loại Tổng hợp và phân tích các nguồn tư liệu của việt nam và quốc tế nhằm xem xét, nhận xét các lý thuyết, các quan điểm nghiên cứu và phân tích có tương quan đến đối tƣợng phân tích của luận án. Nguồn tài liệu nghiên cứu và phân tích đi trƣớc sẽ đƣợc tìm hiểu theo những vấn đề liên quan nhƣ DSVH, quản lý DSVH, thống trị di tích lịch sử hào hùng văn hóa, các 9 nghiên cứu về các di tích lịch sử vẻ vang văn hóa ví dụ ở bắc ninh với tƣ bí quyết là đối tƣợng quản lý, những vấn đề xuất bản chiến lƣợc, sản xuất dự án nhằm bảo tồn với phát huy giá trị của DSVH, di tích lịch sử hào hùng văn hóa... Tổng hợp và phân tích các số liệu, thống kê và phân nhiều loại di tích, tỷ lệ phân bố, những nguồn lực cho việc bảo tồn, phạt huy quý giá di tích, số lƣợng khách thăm quan qua một vài năm... Trong hoạt động quản lý, thời cơ tiềm năng và các thách thức đề ra đối với công tác cai quản sẽ khiến cho ngƣời làm chủ chủ động trong công tác của mình từ kia đƣa ra số đông quyết sách định hƣớng phân phát triển, phƣơng pháp phù hợp đối với đối tƣợng. Bên trên cơ sở nghiên cứu điều khiếu nại tự nhiên, tiềm năng về di tích cũng nhƣ thực trạng của hoạt động làm chủ di tích lịch sử vẻ vang văn hóa hiện nay nay, định hƣớng hƣớng cải cách và phát triển của địa phƣơng, luận án đang phân tích những điều này để thấy đƣợc đầy đủ điểm mạnh, các hạn chế, đã cho thấy đƣợc những dễ ợt và thử thách trong hoạt động cai quản di tích. Đó đó là cơ sở để tác giả luận án có thể bƣớc đầu đƣa ra các phương án nhằm nâng cao hiệu trái của công tác thống trị di tích sinh hoạt Bắc Ninh một trong những điều kiện cải cách và phát triển hiện nay. 4.5. Phương thức so sánh Phƣơng pháp so sánh đƣợc thực hiện để so sánh giữa những mô hình làm chủ tại địa phƣơng nhằm tìm ra đƣợc mọi điểm mạnh, nhược điểm để khắc phục trong việc xây dựng tổ chức cỗ máy quản lý một cách hợp lý và có tác dụng cao. 5. Ý nghĩa kỹ thuật và thực tiễn của đề tài 5.1. Ý nghĩa công nghệ - góp thêm phần hệ thống hóa giải thích về DSVH, cai quản DSVH; các quan điểm với cơ sở định hướng về quản lý di tích lịch sử văn hóa. - áp dụng cơ sở giải thích về làm chủ DSVH vào trong 1 trƣờng hợp cầm cố thể: khám phá về thực trạng làm chủ di tích lịch sử văn hóa trên tỉnh Bắc Ninh. - Đề tài phân tích đặc điểm làm chủ di tích lịch sử hào hùng văn hóa trong toàn cảnh CNH, ĐTH nghỉ ngơi nƣớc ta bây chừ từ trƣờng hợp ví dụ của Bắc Ninh. 5.2. Ý nghĩa trong thực tiễn - Bƣớc đầu cung ứng thông tin, tƣ liệu về hệ thống các di tích lịch sử văn hóa trên địa phận tỉnh bắc ninh về những mặt: số lƣợng, phân loại, hiện tại trạng/tình trạng kỹ thuật, sở hữu... Của các di tích. 10 - làm rõ bức tranh tổng thể và toàn diện về thực trạng tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động thống trị di tích lịch sử dân tộc văn hóa trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, trong khi nghiên cứu giúp những tác động của sự cải cách và phát triển CNH, ĐTH so với các di tích lịch sử cũng nhƣ công tác cai quản di tích. Từ hoàn cảnh đƣa ra những nhóm giải pháp góp phần cải thiện hiệu trái công tác quản lý di tích lịch sử dân tộc văn hóa, chế tạo ra nguồn lực hệ trọng phát triển kinh tế trong thời kỳ CNH, ĐTH ở địa phƣơng. - Những vấn đề của luận án về lý luận cai quản DSVH, làm chủ di tích lịch sử dân tộc văn hóa cũng nhƣ yếu tố hoàn cảnh và giải pháp nhằm nâng cấp chất lƣợng công tác thống trị để nâng cấp trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy, đang là các đại lý để hƣớng tới gây ra giáo trình, giáo án huấn luyện và giảng dạy cho sinh viên siêng ngành bảo tồn - bảo tàng. 6. Cấu trúc của luận án kế bên phần mở màn (7 trang), kết luận (4 trang), Tài liệu xem thêm (9 trang) cùng Phụ lục, văn bản của luận án đƣợc kết cấu làm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở định hướng về thống trị di tích, tổng quan về hệ thống di tích lịch sử vẻ vang văn hóa sống tỉnh tỉnh bắc ninh (39 trang) Chƣơng 2: Thực trạng thống trị di tích lịch sử văn hóa ở tp bắc ninh (57 trang) Chƣơng 3: cách nhìn và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý di tích lịch sử văn hóa ở bắc ninh trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa (28 trang) 11 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH, TỔNG quan liêu VỀ HỆ THỐNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở TỈNH BẮC NINH 1.1. Tổng quan tiền tình hình phân tích 1.1.1. Những công trình nghiên cứu về cai quản DSVH đồ vật thể Trên núm giới, làm chủ DSVH đƣợc những nhà nghiên cứu tiếp cận từ khá sớm, theo Peter Howard vào cuốn Di sản: quản lý, diễn giải và bản sắc đã cho rằng, việc làm chủ di sản xuất hiện thêm vào khoảng thời điểm đầu thế kỷ XIX, lúc đầu là đều ngƣời đắm đuối di sản với tín nhiệm rằng họ bảo tồn những trang bị vì công dụng của công chúng. Về sau, sang gắng kỷ XX là sự việc ra đời của những Hiệp hội di sản ở châu Âu, việc nghiên cứu và phân tích di sản “đã cải tiến và phát triển với các khía cạnh thực tế, thƣờng xuyên đƣợc nói ngắn gọn bằng từ “quản lý di sản” và cải cách và phát triển mạnh vào nửa sau cố kỉnh kỷ XX, Peter Howard cũng phân các nghành nghề của di tích thành: thiên nhiên, cảnh quan, đài kỷ niệm, khu di tích, đồ tạo tác, các hoạt động và bé ngƣời