*
pdf

Giáo trình có mặt quy trình quản lý nguyên lý tứ nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p10


Bạn đang xem: Tầng liên kết dữ liệu

*
pdf

Giáo trình ra đời quy trình quản lý và vận hành nguyên lý tứ nhân hóa trong quy trình công nghiệp hóa p8


*
pdf

Giáo trình có mặt quy trình vận hành nguyên lý bốn nhân hóa trong quá trình công nghiệp hóa p6


*
pdf

Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng pháp luật wedding art bằng cách sử dụng colorbance p10


*
pdf

Giáo trình hình thành quá trình phân tích cách nhìn tập thể hóa sở hữu đa phần là quốc doanh p7


Xem thêm: Hợp Đồng Đại Lý Cấp 1 - Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 1 (Đồ Uống)

*
pdf

Giáo trình hình thành tiến trình phân tích ý kiến tập thể hóa sở hữu đa số là quốc doanh p3


*
pdf

Giáo trình hình thành tiến trình phân tích quan điểm tập thể hóa sở hữu đa số là quốc doanh p1


*
pdf

Giáo trình có mặt quy trình điều khiển và tinh chỉnh công cụ transfrom direction để sản xuất layer quick mask p3


*
pdf

Giáo trình xuất hiện quy trình tinh chỉnh và điều khiển công nuốm transfrom direction để tạo nên layer quick mask p9


Nội dung

8/2006Chủ đề 5. Tầng liên kết dữ liệu và giao thứcChủ đề 5Tầng links dữ liệu• tác dụng của tầng liêt kết dữ liệu (DLL)• phương pháp framing• Điều khiển luồng• kiểm soát điều hành lỗi• các giao thức của tầng link dữ liêu• phương pháp kết nối mạng sinh hoạt tầng links dữ liếuHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5• chức năng của tầng liên kết dữ liệu khả năng truyền khung tin yêu trên đường link vật lý hoài nghi cậySource nodeDestination nodeApplicationLayerApplicationLayerPresentationLayerPresentationLayerSessionLayerSessionLayerTransportLayerNetworkLayerPacketsIntermediate nodeTransportLayerNetworkLayerNetworkLayerData LinkLayerFramesData LinkLayerData LinkLayerPhysicalLayerBitsPhysicalLayerPhysicalLayerHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5• phương thức Framing DLL tổ chức triển khai bit stream thành những frame ban đầu và chấm dứt của frame được xác định: Character count, controlcharacter, flag, … Character counto Số ký tự được chỉ ra trong vị trí xác định của headero bên nhận đếm số ký tự để khẳng định nơi ngừng frame881442SYNClassCountHeaderHanoi University of Technology16BodyCRC8SYNo Ví dụ: DDCMPFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5 Control charactero từng frame bước đầu và xong với chuỗi cam kết tự quánh biệt Ví dụ: ban đầu với DLE STX (data link escape start of text) vàkết thúc với DLE ETX (end of text)o Phần dữ liệu phải là số nguyên lần những ký tựo Character stuffing: chèn DLE trước mỗi cam kết tự DLE trong dữ liệu,ngăn chặn tài năng xuất hiện các ký tự ban đầu và chấm dứt xuấthiện bên trong frame Ví dụ: BISYNCData lớn be sentADLEBETXDLESTXEAfter stuffing và framingDLESTXADLEDLEBETXDLESTX: 0x02, ETX: 0x03DLE: 0x01 (non-printable)Hanoi University of TechnologyDLESTXEDLEETXFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5 Flaggingo từng frame ban đầu và xong xuôi bằng chuỗi ký tự đặc biệt quan trọng – flago Flag byte: 01111110 (0x7E)o Phần dữ liệu của frame hoàn toàn có thể chứa số bit bất kỳo Bit stuffing: chèn bit 0 vào sau mỗi chuỗi 5 bit 1 liên tiếpo Ví dụ: SDLC, HDLC, LAPB01111110111101011111011110111110001111110FrameFlagFlagHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5• Điều khiển luồng (flow control) Khái niệm tinh chỉnh và điều khiển luồngo size bộ đệm đê lưu lại giữ các frame cảm nhận bi giới hạno Tràn bộ đệm hoàn toàn có thể xảy ra nếu vận tốc xử lý tại phía thu chậm rãi hơntốc độ truyền frameo Điều khiển luồng ngăn chặn tràn cỗ đệm bằng cách điều khiển tốcđộ truyền dẫn từ bỏ phía phạt (Tx) đến phía thu (Rx)o Các cách thức phổ biến: X-ON/X-OFF Stop và wait Sliding windowHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5 X-ON/X-OFFo Rx truyền X-OFF (DC3) nếu cỗ đệm đầyo Tx ngừng truyền khi nhận được X-OFFo Rx truyền X-ON (DC1) khi cỗ đệm được giải phóngo Tx bước đầu truyền lại khi nhận được X-ONo có thể sử dụng các frame RR (Receive Ready) và RNR (Receivenot Ready)o nếu số bit trong bộ đệm vượt thừa ngưỡng 2tprop·R, X-OFF đượcgửi tới Txo Phương pháp: Stop-and-wait, sliding windowThresholdTransmitterReceiverX-OFFX-ONHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o Stop-and-waitTx hoàn thành truyền frame tiếp theo cho đến khi cảm nhận ACKtừ RxRx truyền frame ACK khi đã chuẩn bị nhận frame tiếp theoTxtframeTĐơn giản, tuy nhiên không tác dụng khi trễ đáp ứng nhu cầu đườngtruyền lớn Utilization:Rxtd/ vt frame1, a  prop U2t prop  t frame 2a  1t frame L / RDatatpropACKDataACKHanoi University of Technology Satellite link: tprop = 270 ms, L = 500 byteR = 56 kbps  tframe = 4/56 = 71 ms, a = tprop / tframe = 270/71 = 3.8, U = 0.12 = 12% của 56 kbps Short link: tprop = 5 µs,L = 500 byteR = 10 Mbps  tframe = 4k/10 M = 400 µs, a = tprop / tframe = 5/400 =0.012 U = 0,98 = 98% của 10 MbpsFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o Sliding windowWindow WS bằng size bộ đệm của bên nhận rất có thể sửdụng để nhận các frame liên tục từ Tx không đề nghị ACK hoàn toàn có thể tránh hiện tượng tràn bộ đệm của Rx đề nghị chọn WS to hơn a (delay of bandwidth)System A0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7System BF0F1F20 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 70 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 70 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7ACK30 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7F3F4F5F60 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 70 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 70 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7Hanoi University of TechnologyACK7Faculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5 Utilization:1Nt frameU N2t prop  t frame 1 2aN 1 2aN  1 2aTxtframeTtprop, at propt framed/ vL/RRxDataN framesACKHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5• kiểm soát lỗi (error control) Khái niệmo Lỗi do môi trường thiên nhiên truyền dẫno thừa trình kiểm soát lỗi tất cả 2 chức năng: vạc hiện với sửa lỗio 2 nhiều loại lỗi phổ biến: mất frame cùng lỗi frame Các phương pháp kiểm rà lỗio Forward error control: sửa lỗi trên phía Rx (Forward Error Correction)o Backward error control: truyền lại frame (Automatic Repeat Request) bắt buộc backward channelHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5 Automatic Repeat reQuest (ARQ)o Cơ chếPhát hiện tại lỗiPositive acknowledgement (ACK): frame thừa nhận OK trên RxTruyền lại sau timeoutNegative acknowledgement (NACK): giữ lại frameo Các phương thức ARQStop và Wait ARQContinuous ARQ Go-back-N ARQ Selective-reject (or repeat) ARQHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o Stop và wait ARQ Tx giữ hộ 1 frame và hóng ACK từ bỏ Rx trước khi truyền next frame Tx đề xuất giữ phiên bản copy của frame đang gửi đến khi nhận đươc ACK áp dụng timeout cho những frame hoặc ACK bị mất Đánh số những frame gửi và nhận để phân biệt khi lặp frame Ví dụ: áp dụng 1 bit để đánh số frameFrame lostA retransmitsACK 0 lostA retransmitsTimeoutTimeoutACK0ACK00ACK1e0ACKmFrae1e1*mFramFrae0e0*mFramFrae1e0mFramFraACK1ABB discardsduplicated frameHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o Go-back-N ARQ Tx hoàn toàn có thể truyền liên tục các frame Rx gửi negative acknowledgement (REJ) khi phát hiện lỗi Tx buộc phải truyền lại tất cả các frame từ bỏ frame bi lỗi Tx buộc phải giữ bản copy của tất cả các frame đang gửiFrame 2, 3, 4retransmittedACK5ACK4ACK3NACK3ACK2ACK1e5e4mFramFra3e2meFramFrae4e3*mFramFrae2e1e0RxmFramFramFraTxDiscarded by RxHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o Selective-repeat ARQ Tx rất có thể truyền liên tục các frame Rx gởi negative acknowledge (SREJ) lúc phát hiện lỗi Rx lưu lại lại tất cả các frame OK sau frame bị lỗi Tx chỉ gởi lại độc nhất vô nhị frame bị lỗi Rx phải sắp xếp lại các frame sẽ lưu sau khoản thời gian nhận được frametruyền lạiFrame 2retransmittedACK0ACK76ACKACK53NACKACK21e0e7ACKmFramFrae6e5mFramFraHanoi University of Technologye2ErrormFraRxe4e3*mFramFrae2e1e0mFramFramFraTxBuffered Frame 2, 3, 4by RxreleasedFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o PerformanceLựa chọn maximum window size, khi sử dụng n bit để tấn công sốframe Go-back-N ARQ: N = 2n – 1 Ví dụ: Go-back-N, n = 2N = 22 = 4, Go-back- 4N = 22 - 1 = 3, Go-back- 3Tx goes back 43ACK2ACK1ACKACK43ACKACK22mee1ACK1FramFrae0*mFrae2*mFrae1e03me*mFraAmFraFra1e2memFraFrae0*mFrae3*mFrae2e1e0*mFramFramFraATx goes back 3BBRx does not knowold frame 0 or new oneHanoi University of TechnologyRx rejectthe old frame 0Faculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5 Selective-repeat ARQ: N = 2n – 1 Ví dụ: Selective-repeat ARQ, n = 2N = 22 = 4, Send win = Receive win = 2Frame 0 resentACK1ACK32ACK1ACK2*meFraHanoi University of Technologye1BReceiver window <3, 0, 1>mFrae0BmFrae0*mFrae2e1e0*AmFramFramFraAFrame 0 resentACK2N = 22 = 4, Send win = Receive win = 3*Frame 0 rejectedReceiver window <2,3>Faculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5Performance: Stop-and-wait ARQTxRx P: phần trăm lỗi khungtframe Nf = mốc giới hạn truyền form trung bìnhtpropNACKUNACKACKHanoi University of Technology1Uerror  freeNr1Nr  i Pi 1(1 P) 1 P U111 PNr 1 2a 1 2aFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5Performance: Go-back-N ARQ P: phần trăm lỗi khung Nf = mốc giới hạn truyền size trung bìnhTxtftpRx012NACK30123Nr 1(1 P)  (1 K) P (1 P)  (1 2K) P 2 (1 P)   1 P(K  1)1 P N 1 2a : K 1 2a N  1 2a : K N1 P 1 P1 P(K  1) 1 2aP , U NN(1 P) 1 P,1 P(K  1) 1 2a (1 2a)(1  phường  NP)N 1 2aN  1 2a4Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5Performance: Selective-repeat ARQ P: xác suất lỗi khung Nf = số lần truyền size trung bìnhTxtftpRx012NACK31Nr  i Pi 1(1 P) 1 PN 1 2a1 - P,U N(1 P) 1 2a , N  1 2a0456Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5• các giao thức của tầng liên kết dữ liệu High cấp độ Data liên kết Control (HDLC)o ISO cải cách và phát triển từ IBM sychronous DLC (SDLC)o nguyên lý chèn bit (bit-stuffing), data transparencyo hỗ trợ truyền đồng bộ, HDX, FDX, point-to-pointo Flow control: X-ON / X-OFFo Error control: Go-back-N, Selective-repeat ARQ Point khổng lồ point protocol (PPP)o Tạo kết nối điểm-điểm Router-router leased line (PPP), dial-up host-router (PPP, SLIP)o chuẩn chỉnh chính thức của Internet, thao tác làm việc ở tầng link dữ liệuo làm việc trên dial-up tel line, SONET, ADSL, X25, ISDN, …o Chức năng: error detection, IP address negotiation, authenticationHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5 HDLCo họ giao thức HDLCSDLC: IBMHDLC: ISOLink Access Procedure Balanced (LAPB): X25Link Access Procedure for D-channel (LAPD): ISDNPPP: InternetLogical links Control (LCC): IEEEFrame relayo Chế độ hoạt động của HDLCConfigurations: Balanced, unbalanced linkMode: Normal Response Mode (NRM) – unbalanced multipointAsynchronous Response Mode (ARM) – unbalanced PPPAsynchronous Balanced Mode (ABM) – balanced PPPHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5NRM: polling multidrop linesCommandsPrimaryResponseSecondaryPrimarySecondaryABM: asynchronous balanced modeCommandsSecondary ResponsesSecondaryResponses SecondaryCommandsPrimaryMode được lựa chọn khi tùy chỉnh cấu hình liên kếtHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o HDLC frame formatFlag8Flag (01111110): bước đầu và xong frame, sử dụng trongđồng bộAddress (có thể mở rộng): khẳng định secondary trong multidroplinkControl: khẳng định dạng frameFCS: CRC-16 hoặc 32AddressControlInformationFCSFlag8Extendable8/16Variable16/328Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o HDLC frame types: I-frame, U-frame, S-frame8-bit control field formatI frame0N(S)S frame10SU frame11MP/FN(R)SP/FN(R)MP/FMN(S): send sequence #N(R): receive sequence #S: super functions bitsM: Unnumbered functions bitsP/F: Poll / Final bits16-bit control field formatI frame0S frame1N(S)0SSHanoi University of Technology0000P/FN(R)P/FN(R)Faculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5I-frame: User data mỗi frame tất cả số thiết bị tự N(S) chính sách ACK:+ N(S) = số đồ vật tự của frame vẫn gửi+ N(R) = số thứ tự của frame đợi nhận tiếp theo, xác nhậnđã dìm OK các frame gồm số sản phẩm công nghệ tự cho N(R)-1 áp dụng 3 hoặc 7 đánh số thứ tự những frame: Kích thướccửa sổ cực lớn là 7 hoặc 127 P/F: trong NRM, chính sách hỏi vòng của primary (P=1),secondary thiết lập cấu hình F=1 khi gửi đáp ứng với khung I cuốicùngHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5S-frame: error control + flow control Receive Ready (RR), Receive Not Ready (RNR), Reject(REJ): Go-back-N ARQ, Selective Reject (SREJ):Selective-repeat ARQ RR: SS = 00, ACK đã nhận OK N(R)-1 frame REJ: SS = 01, NACK frame N(R) thứ nhất có lỗi, Tx phảigửi lại frame N(R) và những frame sau đó RNR: SS = 10, ACK đã nhận được OK frame N(R)-1, khôngnhận tiếp các I frame SREJ: SS = 11, NACK đến frame N(R) cùng yêu ước truyềnlại frame nàyHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5U-frame: links initialization, maintenance, disconnection hỗ trợ commands + response: mode settings, recovery Mode settings: cấu hình thiết lập chế độ liên kết+ SABM: mix Asynchronous Balanced Mode+ UA: ACK đã chấp nhận các lệnh tùy chỉnh chế độ+ DISC: Hủy bỏ liên kết xúc tích và ngắn gọn đã thiết lập Truyền tin giữa những trạm thực hiện unnumbered info (UI) Recovery: khi error/flow control không tiến hành được+ FRMR: frame tất cả FCS đúng, tuy nhiên sai cú pháp+ RSET: Tx khởi tạo nên lại số máy tự các frame được gửiSABMHanoi University of TechnologyUADatatransferDISCUAFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5Ví dụ: HDLC áp dụng NRM (polling)Primary AA hỏi vòng BSecondary B, CB, RR, 0, PN(S) N(R)N(R)B, I, 0, 0*B truyền 3 I-frameB, I, 1, 0B, I, 2, 0, FA phủ nhận frame 1 B, SREJ, 1A hỏi vòng CC, RR, 0, page authority hỏi vòng Byêu cầu truyềnlại frame 1C, RR, 0, FC không truyền gìB, I, 1, 0B truyền lạiframe 1, 3, 4B, SREJ, 1, PB, I, 3, 0B, I, 4, 0, FA truyền frame 0tới B, ACK đãB, I, 0, 5nhận OK đếnframe 4Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5Ví dụ: HDLC thực hiện ABMStation AA truyền 5 frameB, I, 0, 0A, I, 0, 0B, I, 1, 0A, I, 1, 1A, I, 2, 1A ACK đã nhậnOK frame 0B, I, 3, 2B, REJ, 1A khước từ frame 1B, I, 4, 3A, I, 3, 1B, I, 2, 1B giữ hộ lại frame 1Station BB, I, 1, 3B, I, 2, 4*B, RR, 2A ACK frame 1B, RR, 3A ACK frame 2B, I, 3, 4Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5 PPPModemTCP/IPconnectionusing PPPor SLIP`User’s homeFlag01111110Address11111111Control00000011Dial-uptel. LineProtocolISP’s officeInformationCRCFlag01111110Integer # of byteso giống như HDLC, nhưng lại là giao thức hương thơm byteFlag 01111110 được nhìn nhận như là ký kết tự 0x7EChèn byte (byte stuffing) áp dụng ký tự quánh biệt: 0x7Do Address: luôn luôn luôn là 11111111  các trạm rất nhiều nhận được frameo Control: U-frame (không gồm thứ tự các frame được truyền)o Protocol: cho thấy loại packet cất trong information (IP, IPX, LCP,NCP …)Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o link Control Protocol (LCP): thống trị kết nối, cung ứng multilink (kếthợp nhiều kết nối vật lý vào 1 đường kết nối logic), authentication(sử dụng ID với password: Password Authentication Protocol PAP)o Network Control Protocol (NCP): hỗ trợ IP, IPX, Decnet, AppleTalk), dynamic IP address assigmento Byte stuffing in PPPControl escape: 0x7DKhi lộ diện flag hoặc control escape bên phía trong frame, chènvào 0x7D (01111101) với dữ liệu tương xứng đươc XOR với0x20 (00100000)Dữ liệu buộc phải truyền417D427E507046Sau lúc stuffing và framing7E41Hanoi University of Technology7D5D427E5E5070467EFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o PPP phaseHome PC kết nối với ISP7. CarrierdroppedDeadFailedTerminate6. Done5.FailedOpen4. NCPconfigurationNetworkHanoi University of Technology1. Carrierdetect1. PC calls router via modem2. PC and router exchange LCPpackets khổng lồ negotiate PPPEstablish3. Check on identities4. NCP packets exchanged toconfigure the network layer2. OptionsnegotiatedTCP/IP (require IP addressassignment)Authentication5. Data transport: send/receiveIP packets6. NCP used to lớn tear down thenetwork layer connection (free3. Authenticationup IP address); LCP used tocompletedshut down data liên kết layerconnection7. Modem hangs upFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5• cách thức kết nối mạng ở lớp 2 Repeater, bridge: làm việc ở tầng liên kết dữ liệu để links nhiềuphân lớp mạng với MAC format khác nhau, data rate khác nhau, kíchthước frame khác nhau tổng quát về bridgeNetworkNetworkLLCLLCMAC802.3802.3802.5802.5MACPHY802.3802.3802.5802.5PHY802.3CSMA/CDHanoi University of Technology802.5Token RingFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5 Transparent bridgeo liên kết IEEE LAN bảo vệ data transparencyo thực hiện bảng tham chiếu (table lookup)o Sử dụng phương pháp học sau để kiến thiết bảng tham chiếu Theo dõi địa chỉ cửa hàng nguồn của mạng LAN nhờ cất hộ đến quan sát và theo dõi sự biến hóa cấu trúc mạng để update bảng thamchiếuS1S2S3LAN 1BridgeLAN 2S4Hanoi University of TechnologyS5S6Faculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o Ví dụS1S2LAN 1Port 1S3B1AddressHanoi University of TechnologyS4LAN 2Port 2PortPort 1B2AddressS5LAN 3Port 2PortFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5S1  S5S1S2S3S4S5S1  S5LAN 1Port 1LAN 2S1  S5Port 2B1Port 1LAN 3S1  S5Port 2B2AddressPortAddressPortS11S11Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5S3  S2S1S2S3S4S5S3  S2LAN 1Port 1LAN 2S3  S2Port 2B1Port 1LAN 3S3  S2Port 2B2AddressPortAddressPortS11S11S32S31Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 5S4  S3S1S2S3S4S5S4  S3LAN 1Port 1LAN 2S4  S3Port 2B1Port 1LAN 3S4  S3Port 2B2AddressPortAddressPortS11S11S32S31S42S42Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5S2  S1S1S2S3S4S5S2  S1LAN 1LAN 2Port 1Port 2B1LAN 3Port 1Port 2B2AddressPortAddressPortS11S11S32S31S42S42S21Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications 8/2006Chủ đề 5o ngăn ngừa vòng lặp áp dụng spanning tree algorithmChọn bridge gồm root ID rẻ nhất có tác dụng root bridge (RB)Xác định root port (R) cho từng bridge, trừ RB: port có đườngđi ngắn duy nhất (least-cost) tới RBChọn designated bridge (D) mang đến từng mạng LAN:+ bridge có lối đi ngắn tuyệt nhất từ mạng LAN tới RB+ Designated port: nối mạng LAN với DTất cả những root port R cùng designated port D được thiết lậptrạng thái nối tiếp (forwarding). Chỉ các port này đượcphép nối tiếp frame. Những port còn sót lại được thiết lập cấu hình trạngthái khóa (blocking)Hanoi University of TechnologyFaculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5Ví dụ: giả sử cost cho mỗi LAN đều bởi nhau1. B1 được chọn làm root bridgeLAN1LAN111B1B2212B3LAN2RBID = 112311B1B22LAN2B3132B4B422LAN312LAN311B5B522LAN4Hanoi University of TechnologyLAN4Faculty of Electronics và Telecommunications 8/2006Chủ đề 52. Root port được chọn mang đến từng bridge trừ RB3. Lựa chọn designated bridge cho từng LAN4. Tùy chỉnh cấu hình root port với designated portLAN11RBID = 1LAN1RB1D 11RBID = 1B22R21B3LAN2 R123B11B2D 2R21B3LAN2 RB413DD 2B42LAN3R2RLAN31B5R1B522LAN4Hanoi University of TechnologyLAN4Faculty of Electronics and Telecommunications 8/2006Chủ đề 5Tổng kết• Tầng liêt kết dữ liệu (DLL) Framing Flow control: Stop-and-wait control, sliding window Error control: Stop-and-wait ARQ, Go-back-N ARQ, selective-repeat ARQ• Giao thức của tầng liên kết dữ liệu HDLC: HDLC frame format, operation mode PPP: PPP frame format• Kêt nối và mở rộng mạng nghỉ ngơi lớp 2 Transparent bridge: self-learning của bảng tham chiếu Spanning tree algorithm: ngăn chặn vòng lặp trong kết nối mạngHanoi University of TechnologyFaculty of Electronics & Telecommunications