Thông tin tuyển chọn sinh: https://kco.vn/tin-tuc/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-thuy-loi-nam-2021


Tải về tại
*

Tổ chức

Khoa công nghệ Thông Tin - trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học quốc gia Thành Phố hồ Chí Minh