Usually, kids don"t think too much about their gender. It feels normal và natural for many girls to lớn be female and for many boys to lớn be male. But that"s not true for everyone. Transgender people who are born as boys feel they should be female, and those who are born as girls feel they should be male.

Bạn đang xem: Chuyển giới tiếng anh là gì


*

Thông thường, trẻ nhỏ không nghĩ không ít về nam nữ của chúng. Chúng cảm thấy thông thường và tự nhiên khi nhiều nhỏ xíu gái trở thành thiếu nữ và bé trai trở thành lũ ông. Nhưng điều ấy không đúng cho toàn bộ mọi người. Tín đồ chuyển giới là những người được ra đời là đàn ông cảm thấy họ nên là phụ nữ và ngược lại.
People who are transgender feel like they"re living inside a body that"s all wrong for them. They often say they feel "trapped in someone else"s body."
Những người biến hóa giới tính cảm xúc như họ đã sống bên phía trong một khung người mà không giành riêng cho họ. Họ hay nói rằng họ cảm thấy "bị mắc kẹt trong khung người của bạn khác."
When we think of ourselves as male or female, it"s called gender identity. Everyone has a gender identity — the inborn sense of ourselves as being male or female.
Khi họ tự cho mình là phái nam hoặc nữ, nó được điện thoại tư vấn là khẳng định giới tính. đông đảo người đều phải có sự khẳng định giới tính - ý thức bẩm sinh khi sinh ra mình là phái nam hoặc nữ.
Most people"s gender identity matches their anatomy. But those who are transgender feel different from their physical appearances.
Hầu hết sự xác minh giới tính của mọi bạn đều tương xứng với cấu tạo cơ thể của họ. Mặc dù nhiên, những người dân chuyển giới cảm thấy khác so với diện mạo của họ.
What society expects of men, women, boys, & girls also affects what we feel about ourselves. Every culture has "rules" about what is expected for men & what is expected for women. These expectations can include things like hairstyles, clothing, and jobs — và how people should act or behave.
Những gì xã hội ước ao đợi nghỉ ngơi người bầy ông, phụ nữ, trẻ nhỏ trai và trẻ em gái cũng tác động đến rất nhiều gì họ cảm nhấn về bạn dạng thân mình. Từng nền văn hóa cũng có thể có những "quy tắc" về phần đông điều nằm trong về phái mạnh và phụ nữ giới. Hầu hết kỳ vọng này còn có thể bao hàm những điều đại các loại nhưnhư giao diện tóc, quần áo, với công ăn việc có tác dụng và cách thức mọi fan nên hành vi hoặc ứng xử.
Society doesn"t have to lớn state these rules because we see them all over. So most people grow up believing men should act a certain way và women should act a certain way without thinking about it much. Transgender people, though, have a very different sense of themselves.
Xã hội chẳng rất cần được quy định những lý lẽ lệ này vì họ gặp chúng ở khắp hầu như nơi. Vì vậy, phần lớn mọi fan lớn lên mọi tin rằng người đàn ông nên hành vi một bí quyết quyết đoán và phụ nữ nên hành vi theo một cách cảm tính. Mặc dù với bạn chuyển giới thì họ tất cả một cảm giác rất không giống về mình.
Some transgender people know they feel "different" from the time they"re young children. Others start sensing it around puberty or even later. When people who are transgender become aware that they feel mismatched with their bodies, they may feel confused and emotionally conflicted.
Một số người chuyển giới cho biết họ cảm thấy "khác biệt" từ khi còn là trẻ em nhỏ. Những người dân khác bắt đầu ý thức sự khác biệt đó lúc vào tuổi dậy thì hoặc thậm chí còn sau này. Khi phần lớn người biến đổi giới tính trở buộc phải nhận thức rằng họ cảm xúc không phù hợp với cơ thể của họ, họ hoàn toàn có thể cảm thấy bồn chồn và mâu thuẫn cảm xúc.
Some decide to lớn physically change their bodies — through surgery or taking hormones — lớn match the gender they feel they really are. Physically becoming the opposite gender can be a long, complicated, và expensive process.
Một số quyết định biến hóa cơ thể của mình về mặt thể xác - thông qua phẫu thuật hoặc cần sử dụng kích mê thích tố để cân xứng với giới tính mà họ cảm thấy thiệt sự là của họ. Chuyển đổi giới tính hoàn toàn có thể là một quá trình lâu dài, tinh vi và tốn các tiền.
Not all transgender people decide to lớn get surgery or hormones, though. Some are most comfortable keeping their physical anatomy but dressing as the opposite gender. Some aren"t completely sure what they want yet, but may start by asking to lớn be called a new name and use the pronouns that go with that name (such as "Amanda" instead of "Anthony" and "she" instead of "he").
Dù vậy, ko phải tất cả những người chuyển đổi giới tính đều quyết định dung phẫu thuật hoặc kích thích tố. Một số cảm thấy rất dễ chịu khi giữ kết cấu thể xác của họ nhưng ăn mặc theo giới tính ngược lại. Một vài không trả toàn chắc chắn những gì chúng ta muốn, nhưng gồm thể bắt đầu bằng bí quyết yêu mong được hotline bằng một chiếc tên mới và sử dụng những đại trường đoản cú đi cùng rất tên kia (chẳng hạn như "Amanda" thay vì chưng "Anthony" và "cô" thay do "ông").
Once transgender people start living their lives as the opposite gender, many issues may come up — like how lớn fill out forms that require checking "female" or "male", and even which public bathrooms khổng lồ use.
Một khi gần như người đổi khác giới tính bắt đầu sống cuộc sống thường ngày của bọn họ theo giới tính ngược lại, nhiều vấn đề rất có thể xảy ra – ví dụ như làm cố nào nhằm điền vào các mẫu 1-1 yêu cầu khắc ghi "nam" xuất xắc "nữ", và thậm chí còn phải áp dụng nhà lau chùi và vệ sinh công cộng giành riêng cho phái nào.
As with any group, not all transgender people want or think the same things. It all depends on what that particular person needs lớn feel most comfortable in both body and mind.
Như với ngẫu nhiên nhóm nào, không phải toàn bộ những người đổi khác giới tính đều phải có cùng ước vọng hoặc suy nghĩ. Tất cả phụ thuộc vào đông đảo gì nhưng mà một người cần phải cảm thấy dễ chịu nhất trong cả cơ thể và vai trung phong trí.
The word transgender doesn"t only mean that a person identifies with the opposite gender. It also can be used by people who don"t feel like they"re either completely male or completely female.
Từ “người chuyển đổi giới tính” không chỉ có nghĩa là một người khẳng định giới tính ngược lại. Nó cũng hoàn toàn có thể được sử dụng bởi những người dân không cảm thấy bản thân họ trọn vẹn là nam hay nữ.
In addition to lớn transgender, people use other words khổng lồ describe feeling different from the gender they were born with, such as gender variant, MTF (for male to female), or FTM (for female to lớn male). Some don"t want lớn be called by any of the terms typically used to lớn describe people who are questioning their gender. They just want khổng lồ be known as who they are, unique in their own special way.

Xem thêm: Cách Sửa File Host Win 7,8,10, Xp Đơn Giản, Cách Reset File Hosts Trên Windows 7/8/8


Ngoài ra, với người chuyển đổi giới tính, người ta sử dụng những từ khác nhằm mô tả cảm xúc khác cùng với giới tính mà người ta đã được sinh ra, chẳng hạn như biến thể giới tính, MTF (đối với phái nam sang nữ), hoặc FTM (đối với người vợ sang nam).Một số người không muốn được hotline bởi bất kỳ thuật ngữ nào hay được thực hiện để mô tả những người dân đang đặt thắc mắc về nam nữ của họ. Chúng ta chỉ ý muốn được biết đến như bọn họ là ai, độc đáo và khác biệt theo cách đặc biệt của riêng mình.
Being transgender is not the same thing as being gay. Being transgender is about gender identity — the way people see themselves và the gender they identify with. Being gay or lesbian is about sexual orientation — the gender someone is attracted to.
Người biến hóa giới tính không y hệt như người đồng tính. Biến hóa giới tính là về phiên bản sắc giới tính - giải pháp mọi người nhìn nhận bản thân cùng giới tính khẳng định của họ. Đồng tính nam hay đồng tính phụ nữ là về xu thế tình dục – giới tính mà một người nào đó bị thu hút.
Gay men are attracted lớn other men and lesbian women are attracted khổng lồ other women. Và most of the time, they"re comfortable with the gender they are.
Người đồng tính nam bị thu hút bởi vì những người bầy ông khác và bạn đồng tính con gái bị lôi kéo bởi những thiếu nữ khác. Và phần lớn thời gian, chúng ta cảm thấy thoải mái với nam nữ của mình.
Because sexual orientation is different from gender identity, a transgender teen can be straight, gay, or bisexual — just like other teens can.
Bởi vì khuynh hướng tình dục khác với sự xác định giới tính, một thiếu thốn niên bạn chuyển giới có thể là người đúng giới tính, đồng tính nam, tuyệt lưỡng tính y như những thanh thiếu niên khác.
People who dress in clothes usually associated with a different gender are sometimes called cross-dressers (or transvestites). Not all people who dress as the opposite sex are transgender. Some are, but many are making a clothing choice for fun, comfort, or as a way lớn express their personal style — not because they see themselves as the other gender.
Những bạn mặc xống áo trái với nam nữ của họ nhiều khi được hotline là người mắc tật giả dạng (hoặc tín đồ thích mặc áo quần của tín đồ khác phái). Không phải tất cả những người ăn diện như fan khác phái các là biến đổi giới tính. Một trong những người thiệt sự là gửi giới, nhưng nhiều người ăn mang vậy như là 1 trong sự lựa chọn xống áo cho vui, thoải mái, hay như là một cách để thể hiện nay phong cách cá thể của chúng ta - không phải bởi vì họ thấy mình như là giới tính khác.
Many health experts believe that being transgender isn"t caused by any one thing. What makes a person comfortable or uncomfortable with his or her anatomy is unclear, but they believe it"s the result of a complex mixture of biology, psychology, và environmental factors — and not simply a matter of choice.
Nhiều chuyên gia y tế tin rằng biến hóa giới tính chưa phải do ngẫu nhiên một vì sao nào. Điều khiến một người thoải mái hoặc không dễ chịu và thoải mái với khung người của mình là không rõ ràng, nhưng mà họ có niềm tin rằng đó là hiệu quả của một sự tổng hợp tinh vi của tâm lý học, sinh học, và các yếu tố môi trường thiên nhiên - và không chỉ đơn giản là một vấn đề của sự lựa chọn.
The idea that people can feel that they"re in the wrong gender bodies is something that many people have never heard of or don"t understand. Being transgender is something some people feel uncomfortable thinking or talking about.
Ý tưởng cho rằng mọi người có thể cảm thấy họ vẫn ở vào một thân xác không giành cho họ là 1 trong điều gì này mà nhiều bạn chưa khi nào nghe nói đến hoặc không hiểu. đổi khác giới tính là 1 trong điều gì đó một số bạn cảm thấy giận dữ khi lưu ý đến hay đề cập đến.
For some parents, learning that their son wants khổng lồ be a girl (or their daughter wants khổng lồ be a boy) can be shocking. In the beginning, parents may feel a range of emotions, including disappointment và a sense of loss. Some parents, though, may have already suspected it và are not really surprised.
Đối với một vài bậc làm phụ vương mẹ, phát hiện tại ra bé trai bạn muốn làm một cô nàng (hoặc nhỏ gái bạn muốn trở thành một đấng mày râu trai) hoàn toàn có thể gây sốc. Ban đầu, phụ huynh có thể cảm thấy một loạt cảm xúc bao gồm cả sự thất vọng và cảm hứng mất mát. Mặc dù nhiên, một số bố mẹ có thể đã nghi ngại và không đích thực ngạc nhiên.
Even when the news is unexpected or difficult lớn hear, it"s important for parents lớn react with love và understanding. Experts say that even a slightly accepting attitude is helpful. Since gender identity is not a choice, trying to lớn force a child khổng lồ change his or her gender identity is not helpful & can lead to problems.
Thậm chí lúc biết việc này khiến bạn bất thần hoặc khó chấp nhận, thì điều quan trọng là bậc làm cha mẹ phải làm phản ứng bởi tình yêu cùng sự gọi biết. Theo các chuyên gia, chỉ việc một chút thái độ hơi chấp nhận cũng góp ích khôn xiết nhiều. Cũng chính vì giới tính ko phải là một trong những sự lựa chọn, sẽ không còn sáng trong cả khi vậy buộc một đứa trẻ ráng đổi bản sắc giới tính của chính nó và rất có thể dẫn đến những rắc rối.
If your teen is transgender & you are having difficulty understanding & accepting what it all means, consider meeting with a psychologist who specializes in supporting transgender people. Talking through your reactions and receiving guidance can help you understand what is happening & identify ways you can best tư vấn your child.
Nếu cô bạn là tín đồ chuyển giới và các bạn đang gặp khó khăn trong câu hỏi hiểu và đồng ý toàn bộ thực sự đó, hãy nghĩ đến một cuộc chạm chán gỡ với 1 nhà tư tưởng học chuyên cung cấp những người đổi khác giới tính. Bàn luận về hầu như phản ứng của bạn và nhận ra sự hướng dẫn hoàn toàn có thể giúp bạn hiểu những việc đang xẩy ra và xác định cách giỏi nhất chúng ta có thể hỗ trợ cho bé của mình. 
For people who are transgender, the realization that they feel different from others also can be very difficult. They may face rejection, discrimination, & even anger from people who don"t understand transgender identity, and it can be a challenge to giảm giá with others" reactions. Not everyone is tolerant or accepting, and transgender teens can face situations that can feel hostile and be unfair. This may lead to feelings of depression and isolation.
Đối với gần như người biến đổi giới tính, dìm thức rằng họ cảm thấy khác hoàn toàn so với những người dân khác cũng có thể là rất khó khăn. Họ có thể phải đương đầu với sự từ bỏ chối, tách biệt đối xử, và thậm chí là cả tức giận từ những người thiếu hiểu biết nhiều về phiên bản thể chuyển giới tính, với điều đó có thể là cả một sự thách thức. Không phải tất cả mọi tín đồ đều khoan dung hoặc chấp nhận, và thanh thiếu thốn niên chuyển giới hoàn toàn có thể phải đương đầu với các tình huống có thể cảm thấy thù địch cùng không công bằng. Điều này hoàn toàn có thể dẫn đến việc trầm cảm và cô lập.
Advocacy groups and a growing number of health professionals can help transgender people find acceptance, support, rights, và care. Many expert medical centers are available to lớn help transgender people —and their families — address the complex physical and emotional issues they might face.
Các team ủng hộ với ngày càng những các chuyên viên y tế có thể giúp người chuyển giới tìm kiếm được sự chấp nhận, hỗ trợ, quyền lợi, và chuyên sóc. Có tương đối nhiều trung chổ chính giữa y tế siêng sâu để giúp đỡ người biến đổi giới tính và mái ấm gia đình của họ giải quyết các vấn đề phức hợp về thể chất và tinh thần mà họ hoàn toàn có thể phải đối mặt.
Giống như tất cả mọi người, fan chuyển giới có muốn cảm phiêu lưu chấp nhận, thấu hiểu, và hỗ trợ.