(Các em tất cả thể save ảnh về điện thoại hoặc laptop để học)

– The same ( cùng/giống) , similar (tươngtự), vàdifferent ( khác) được sử dụng làm tính từ .

Bạn đang xem: Cấu trúc và cách dùng the same trong tiếng anh

Lưu ý : “the “ luônđứngtrước “same” .

e.g. John and Mary have the same books.(their books are the same )

John & Mary have similar books. (their books are similar )

John and Mary have different books. (their books are different )

– The sameđược theo sau bởias, similarđược theo sau bởito, differentđược theo sau bởifrom

e.g. This book is the same as that one

This book is similar to that one

This book is different from that one

– Danh từ tất cả thể đứng giữa the same và as

e.g.

She is the same age as my mother

My shoes are the same form size as yours

*

(Các em tất cả thể save ảnh về điện thoại hoặc máy vi tính để học)

– biện pháp sử dụnglike( giống) : Noun + be like + noun

– cách dùngalike (giốngnhau) : Noun và noun + be alike

e.g. My pen is like your pen

My pen & your pen are alike

– quanh đó theo sau “be” , “like’ còn theo sau một số động từ khác, chủ yếu là các động từ chỉ giác quan

e.g. She looks lượt thích her sister

It sounds lượt thích thunder

This material feels lượt thích silk

That smells like gas

Stop acting like a fool

– “Alike”cũng gồm thể theo sau một số động từ khác “be “

e.g. The twin look alike

We think alike

Most teenagers act alike

The little girls are dressed alike

Cùng thực tập một số bài tập mặt dưới để hiểu cặn kẽ hơn những bạn nhé!

Bài tập thực hành :

1. Jenifer and Jack both com from Rapid đô thị . In other words, they come from the same town

2. This thành phố is the same as / similar to / like my hometown. Both are quiet & conservative.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Làm Hoa Giấy Dán Tường, Mới Nhất 2021

3. You và I don’t agree. Your ideas are _______ mine

4. Eric never wears __________ clothes two days in the same row.

5. Ants are fascinating. An ant colony is _________ a well-disciplined army.

6. In term of shape, cabbage looks ______ lettuce . But cabbage và lettuce don’t taste ________.

7. A male mosquito is not ___________ size _______ a female mosquito . The female is larger.

8. I’m used khổng lồ strong coffee. I think the coffee most North America drinks tastes ________ dishwater!

9. The pronunciation of “caught” is ___________ the pronunciation of “cot”

10. Trying khổng lồ get through school without studying ______ trying lớn go swimming without getting wet

Các bạn đã trả tất bài tập chưa nào? Hãy cùng dò với đáp án bên dưới đây để xem mình đã làm chính xác bao nhiêu câu nhé!

Answer :

3. Different from

4. The same

*

5. Similar to / like

6. Like….. Alike/the same

7. The same … as

8. Like

9. Similar to/ different from (caught is pronounced /kɔːt/, cot is pronounced /kɑːt/ , but some American English speakers pronounce both words /kɑːt/)

10. Like / the same as / similar to

Giờ thì những bạn đã hoàn toàn nắm vững cách dùng các tính từ bao gồm vẻ ” tương tự nhau ” này rồi nhé!