/Ngoại ngữ / học tập Tiếng Anh / phương pháp Dùng so sánh More Than Trong giờ Anh, những Dạng đối chiếu Trong giờ Anh (Comparisons)

Câu So sánh là vấn đề ngữ pháp cực kỳ thông dụngdướitiếng Anh. Đặc biệtdướimột sốkì thi chứng từ quốc tế, việcdùngmột sốmẫucâu So sánh giúp bạn tăng điểm cùng tạo tuyệt vời về kĩ năng ngôn ngữ của chúng ta đối với giám khảo hay fan đối thoại.

Bạn đang xem: Cách dùng so sánh more than trong tiếng anh, các dạng so sánh trong tiếng anh (comparisons) » kho tri thức việt

Đang xem: giải pháp dùng so sánh more than trong giờ Anh

So sánh là một phần ngữ pháp đượcdùngrất phổ cập và quan lại trọngdướitiếng Anh giao tiếp cũng như dướimột số kỳ thi IELTS, TOEIC,TOEFL,một sốdạng câu đối chiếu đượcdùngrất những và phổ biến. Thuộc kco.vnkhám phá những kiến thức về dạng câu này nhé.

Trước khi đi vàokhám phácông thức của câu so sánh thì chúng ta cần minh bạch tính/ trạng tự ngắn và tính/ trạng từ bỏ dài. Hãy thuộc kco.vntìm hiểutoàn bộmột sốdạng của câu đối chiếu nhé!

Nội dung chính

I. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TÍNH TỪ

Tính trường đoản cú ngắn:Các loạitính từ có 1 âm ngày tiết (VD: short, tall, long, etc.)Tính từ tất cả 2 âm máu đuôiy (VD: lovely)ow (VD: narrow)le (VD: gentle)er (VD: clever)et (VD: quiet)Tính từ bỏ dài:nhữngtính từ có 2 âm tiết ko bao gồmnhữngtừ bao gồm đuôi kể trên (VD: perfect, nervous, etc.)nhữngtính từ bao gồm 3 âm tiết trở lên (beautiful, dangerous, intelligent, etc.)

II. CÁC LOẠI CẤU TRÚC SO SÁNH

Chúng ta so sánh khi 2 vật, 2 người, 2 nhóm đối tượng người tiêu dùng có cùng tính chất.

VD: độ cao, chiều dai, độ xinh đẹp, tuổi tác, v…v…

1. So sánh bằng (Equality)

So sánh ngang bằng đượcdùngkhi đối chiếu giữa nhì người, nhị vật, hai bài toán hoặc nhì nhóm đối tượng cùng tính chất…

Cấu trúc sử dụng: as …. As

Khẳng định (positive):S + V + as + adj/ adv+ as + N/pronounPhủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun VD:

My oto is as new as your car.My oto is not as new as your car.

Lưu ý: sauasphải là 1 đại từ bỏ nhân xưng chủ ngữ, ko được là 1 trong những tân ngữ,do đónhữngbạnchẳng thểnói là

My oto is as new as you.

Mà buộc phải là:


*

*

*

Công thức đối chiếu bội sốSo sánh bội số là so sánh: bằng nửa (half), gấp hai (twice), gấp ba (three times),…Không được sử dụng đối chiếu hơn kém nhưng sử dụng đối chiếu bằng, khi đối chiếu phải khẳng định danh từ bỏ là đếm được hay là không đếm được, bởi vì đằng trước chúng có many/ much.

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + nounVí dụ:

This encyclopedia costs twice as much as the other one. (Sách bách khoa giá bán đắt hơn gấp gấp đôi so với những sách khác.)Last week, Fred ate three times as many oysters as Bob. (Tuần trước, Fred đã ăn sò vội 3 lần đối với Bob.)

IV. CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA SO SÁNH

1. So sánh dạng gấp nhiều lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánhvề số lần: một nửa(half), gấp hai (twice), gấp ba (three times)…

Ở dạng so sánh này, chúng ta sẽ sử dụng đối chiếu bằng với phải xác minh được danh từ bỏ là đếm được hay là không đếm được.

Cấu trúc:S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Lịch Sử Thanh Toán Tiền Điện “Siêu Dễ”

Ví dụ:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I do.

Lưu ý:twice that many/twice that much = gấp rất nhiều lần ngần ấy…chỉ được sử dụng trong văn nói,không được sử dụng trong văn viết.

Ví dụ:

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh kép (Double comparison):

Mẫu câu 1:

The + comparative + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The sooneryou take your medicince,the betteryou will feel

Mẫu câu 2:

The more + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The moreyou study,the smarteryou will become

Mẫu câu 3:Đối với 1 tính từ:

Short adj:S + V + adj + er + và + adj + erLong adj:S + V + more and more + adjVí dụ:

The weather gets colder và colder

3. So Sánh hơn nhát không sử dụng “than”

Phải có“the” trước tính từ bỏ hoặc trạng từ bỏ so sánh. Chú ý phân biệt với so sánh hơn nhất. Thường trong câu sẽ sở hữu được cụm từ“of the two+noun”

Ví dụ:

Harvey isthe smarterof the two boysOf the two books, this one isthe more interesting

V. BÀI TẬP

Bài tập 1: chấm dứt câu bằng dạng so sánh đúng của động từ vào ngoặc

Her daughter is …………….her (beautiful).Summer is………………..season of the year (hot)That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)In the past, people were ………………..than today (polite)It is ………..today than it was yesterday (cold)Our khách sạn was …………..than all the others in the town (cheap)What’s ………………..river in the world (long)It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high)I prefer this chair to the other one. It’s ………………(comfortable)

Bài tập 2: Viết lại những câu sau bước đầu bằng từ mang lại trước sao để cho nghĩa không chũm đổi.

This is the most delicious cake I’ve ever tasted.–> I’ve…………………………..I’ve never met any more dependable person than George. –> George is…………………………There isn’t anybody as kind – hearted as your mother. –> Your mother is ……………………There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is……………………………..Have you got any bigger than that one? –> Is this…………………………………?

Bài tập 3: Chọn câu trả lời đúng:

1. Sarah is ……………………..at chemistry than Susan.A. Good B. Well C. Better D. Best2. I don’t work so hard …………………..my father.A. So B. As C. Than D. More3. Sam is the ……………………..student in my class.A. Tall B. Most all C. Taller D. Tallest4. No one in my class is ……………………..beautiful……………………..her.A. As/as B. More/as C. As/than D. The/more

5. Going by train isn’t ……………………..convenient as going by car.A. So B. As C. More D. A và B are correct6. The chạy thử is not ……………………..difficult ……………………..it was last month.A. As/as B. So/as C. More/as D. A&B are correct7. Peter usually drives ……………………..MaryA. More fast B. Fast than C. Faster than D. B&C are correct8. She cooked ……………………..than you.A. Well B. More good C. Better D. More well9. This film is ……………………..interesting than that film.A. Most B. Less C. As D. So

10. My salary is ……………………..his salary.A. High B. More high C. Higher than D. More higher than11. He works ……………………..we do.A. Harder B. As hard as C. More harder D. So hard as12. No one in this class is ……………………..Jimmy.

A. So tall as B. Tall than C. The tallest D. More tall than13. Apples are usually ……………………..oranges.A. Cheap than B. More cheap C. The cheapest D. Cheaper than14. I know him …………………….than you do.A. Better B. More well C. Good D. The best

15. Marie is not ……………………..intelligent……………………..her sister.A. More/as B. So/so C. So/as D. The/of16. Janet is ……………………..tennis player in the club.A. Good B. Best C. Well D. The best17. I ran ……………………. Than Tom.A. More fast B. Faster C. Fast D. The fastest18. She can speak English ……………………..I can.A. More well B. Best than C. Better than D. Better

19. Ann is 18 years old. Sue is 20 years old. Ann is ……………………..Sue.A. Older than B. Younger than C. Older D. Younger20. Nobody can cook as ……………………..as my mother.A. Well B. Best C. Good D. Better

Bài tập 4: Viết lại câu cùng với từ cho sẵn:

1. The apartment is big. The rent is high.→ The bigger…………………………………………………………………2. We set off soon. We will arrive soon.→ The sooner…………………………………………………………………3. The joke is good. The laughter is loud.→ The better……………………………………………………………………4. She gets fat. She feels tired.→ The fatter …………………………………………………………………….

5. As he gets older, he wants to travel less.→ The older …………………………………………………………………….6. The children are excited with the difficult games.→ The more …………………………………………………………………….7. People dive fast. Many accidents happen.→ The faster ……………………………………………………………………8. I meet him much. I hate him much→ The more …………………………………………………………………….9. My quái thú works better when he is pressed for time,→ The less …………………………………………………………………….10. As he has much money, he wants lớn spend much.→ The more …………………………………………………………………11. If you read many books, you will have much knowledge.→ The more …………………………………………………………………….12. He speaks too much & people feel bored.→ The more …………………………………………………………………….13. The growth in the economy makes people’s living condition better.→ The more …………………………………………………………………….

14. He learned a lot of things as he traveled far.→ The farther……………………………………………………………………