Modal Verb hay có cách gọi khác là động từ khiếm khuyết. Phát âm được ý nghĩa sâu sắc và cách sử dụng modal verb bạn sẽ hiểu được vì chưng sao mà động từ khiếm khuyết chỉ dùng để xẻ nghĩa cho động từ thiết yếu mà không chỉ có hành động cụ thể nào cả.

Bạn đang xem: Modal verbs: chi tiết cách học và sử dụng

Nào bọn họ cùng bắt đầu nhé!

> Mạo từ và cách dùng mạo từ bỏ trong tiếng anh

1. Modal verb là gì?

Để các bạn dễ nhớ nhất cùng dễ hình dung được modal verb là gì, Ms Hoa có những ý chủ yếu để các bạn có thể hiểu nhanh, nhớ thọ về modal verb như sau:

Động từ khuyết thiếu (Modal verbs) là hễ từ tuy vậy lại ko chỉ hành động mà nó chỉ giúp ngã nghĩa mang lại động tự chính.Động tự không đề nghị chia sinh sống ngôi máy 3 số ít: I can, She can, He can, It canKhông có hiệ tượng nguyên thể giỏi phân tự hai giống như các động từ thường khác. Động từ chủ yếu đứng phía sau không chia, sinh hoạt dạng nguyên thể (có hoặc không có “to” )Không bắt buộc trợ rượu cồn từ vào câu hỏi, câu phủ định, thắc mắc đuôi…

*

2. Những loại Modal Verb:

Trong giờ đồng hồ anh có những loại modal verb như sau: 

CanCould (quá khứ của “Can”)MustHave toMayMight (quá khứ của “May”)WillWouldShallShouldOught to

Chi ngày tiết hơn về phong thái dùng, công dụng và cách thực hiện động từ khiếm khuyết trong giờ đồng hồ anh, các bạn có thể xem bảng dưới đây nhé.

Modal Verbs

Chức năng

Ví dụ

Chú ý

Can

Diễn tả tài năng hiện trên hoặc tương lai là 1 trong người có thể làm được gì, hoặc một sự việc hoàn toàn có thể xảy ra

You can speak Spainish.

It can rain.

– Can và Could còn được dùng trong thắc mắc đề nghị, xin phép, yêu thương cầu.Ví dụ:Could you please wait a moment?Can I ask you a question?

-Có thể sử dụng “be able to” rứa cho “can hoặc could”

Could (quá khứ của “Can”)

Diễn tả khả năng xảy ra trong thừa khứ

My brother could speak English when he was five.

Must

Diễn đạt sự cần thiết, phải ở lúc này hoặc tương lai

Đưa ra lời đoán

You must get up early in the morning.

You must be here before 8 a.m

You must be hungry after working hard.

Mustn’t – chỉ sự cấm đoán

Khi đưa ra lời bỏng đoán cho hoạt động xảy ra trong vượt khứ ngơi nghỉ thể che định, đề nghị dùng can’t have V3

I was with him the whole day. He can’t have gone lớn the movies.

Have to

Diễn tả sự quan trọng phải làm những gì nhưng là vì khách quan (nội quy, quy định…)

I have to lớn stop smoking. My doctor said that.

Don’t have to= Don’t need to lớn (chỉ sự không yêu cầu thiết)

May

Diễn tả điều gì rất có thể xảy ra ở hiện tại tại

May I gọi her?

-May với might dùng để xin phép. Nhưng might ít được sử dụng trong văn nói, chủ yếu trong câu con gián tiếp:

May I turn on TV?

I wonder if he might go there alone.

-Might được dùng chưa hẳn là thừa khứ của May

Where is John? I don’t know. He may/might go out with his friends.

Might (quá khứ của “May”)

Diễn tả điều gì có thể xảy ra ngơi nghỉ quá khứ

She might not be his house.

Will

Diễn đạt, dự đoán sự việc xẩy ra trong tương lai

Đưa ra một ra quyết định tại thời điểm nói

Tomorrow will be sunny.

Did you buy sugar? Oh, sorry. I’ll go now.

Dùng Will tốt Would trong câu đề nghị, yêu thương cầu, lời mời

Will you have a cup of coffee?

Would you lượt thích a cake?

Would

Diễn tả một giả định xẩy ra hoặc dự đoán sự việc có thể xảy ra trong vượt khứ

She was a child. She would be upset when hear this bad news.

Shall

Dùng để xin ý kiến,lời khuyên. “Will” được thực hiện nhiều hơn

Where shall we eat tonight?

 

Should

Chỉ sự Chỉ sự yêu cầu tại mức trịnh trọng nhưng ở tại mức độ khối lượng nhẹ hơn “Must”

Đưa ra lời khuyên, ý kiến

Dùng nhằm suy đoán

You should send this report by September 8th .

You should điện thoại tư vấn her.

She worked hard, she should get the best result.

 

 

Ought to

Chỉ sự bắt buộc. Mạnh hơn “Should” tuy nhiên chưa bằng “Must”

You ought not khổng lồ eat candy at night.

 

 

 

3. Cách áp dụng modal Verb trong tiếng anh

 

Modal Verb

Ý nghĩa

Ví dụ

must

Nghĩa vụ buộc phải tuân thủ

You must stop when the traffic lights turn red.

Kết quả xúc tích và ngắn gọn / chắn chắn chắn

He must be very tired. He’s been working all day long.

Xem thêm: Chính Sách Chiết Khấu Cho Đại Lý, Chính Sách Bán Hàng Cho Ctv, Đại Lý, Npp

must not

Ngăn cấm

You must not smoke in the hospital.

can

Có khả năng

I can swim.

Sự mang lại phép

Can I use your phone please?

Khả năng

Smoking can cause cancer.

could

Có kĩ năng trong quá khứ

When I was younger I could run fast.

Cho phép một cách lịch sự

Excuse me, could I just say something?

Khả năng

It could rain tomorrow!

may

Sự cho phép

May I use your phone please?

Có tài năng năng xảy ra

It may rain tomorrow!

might

Cho phép một giải pháp lịch sự

Might I suggest an idea?

Có kỹ năng xảy ra

I might go on holiday to nước australia next year.

need not

Không yêu cầu thiết/không liên quan đến nghĩa vụ

I need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.

should/ought to

Một phần nghĩa vụ

I should / ought to lớn see a doctor. I have a terrible headache.

Lời khuyên

You should / ought to lớn revise your lessons

Kết quả logic

He should / ought khổng lồ be very tired. He’s been working all day long.

had better

Lời khuyên

You’d better revise your lessons

4. Bài tập về modal verb (có đáp án)

I. Choose the best option for each sentence:

1) Young people ______ obey their parents.

a. Must b. May c. Will d. Ought to

2) Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work very hard today.

a. Can b. May c. Should d. Would

3) I ______ be delighted to show you round the factory.

a. Ought to lớn b. Would c. Might d. Can

4) Leave early so that you ______ miss the bus.

a. Didn’t b. Won’t c. Shouldn’t d. Mustn’t

5) Jenny"s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune

a. Must b. Might c. Will d. Should

6) You ______ to lớn write them today.

a. Should b. Must c. Had d. Ought

7) I hope I ______ find it.

a. Will b. Shall c. Could d. Must

8) Unless he runs he______ catch the train.

a. Will b. Mustn’t c. Wouldn’t d. Won’t

9) ______ you be in Rome tonight.

a. Will b. May c. Might d. Maybe

10) We ______ have time to help you tomorrow.

 

II. Rewrite the sentence in the same meaning:

1) Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ........................................................................................................

2) It"s possible that Joanna didn"t receive my message. (might)

Joanna ......................................................................................................

3) The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report .................................................................................................

4) I managed to lớn finish all my work. (able)

I ................................................................................................................

5) It was not necessary for Nancy to lớn clean the flat. (didn"t)

Nancy ......................................................................................................

 

Đáp án:

I.

a cbbac bba c

 

II. 

Susan may know the addressJoanna mightn"t have received my messageThe report has to lớn be on my desk tomorrowI was able lớn finish all my workNancy didn"t need to clean the flat