Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) là trong số những thì đặc trưng và xuất hiện thêm nhiều trong số đề thi. Cùng 4Life English Center (kco.vn) tò mò công thức và giải pháp dùng trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Cách dùng thì qk hoàn thành

*
Thì thừa khứ trả thành
3. Phương pháp thì quá khứ kết thúc 4. Cách dùng thì quá khứ hoàn thành 5. Sáng tỏ thì vượt khứ ngừng và thì vượt khứ ngừng tiếp diễn 6. Một trong những bài tập và lời giải về thì vượt khứ hoàn thành

1. Định nghĩa thì thừa khứ dứt (Past Perfect Tense)

Thì quá khứ xong xuôi (QKHT) dùng để mô tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì QKHT. Hành vi xảy ra sau thì sử dụng thì vượt khứ đơn.

2. Vết hiệu phân biệt thì vượt khứ hoàn thành

Dấu hiệu nhận thấy thì quá khứ dứt là vào câu có các từ bên dưới đây:

Before, after, when by, by the time, by the end of + time in the past …Until then, by the time, prior to that time, before, after, for, as soon as, by, …

Ví dụ: I had already seen the film but I decided lớn watch it again last night.

I was writing an email when our computer broke down.

3. Bí quyết thì vượt khứ hoàn thành

*
Công thức thì thừa khứ trả thành

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + had + V3

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

Had: trợ động từ

V3: rượu cồn từ phân trường đoản cú II (Quá khứ phân từ)

Ví dụ:

The storm destroyed the sandcastle that we had built.

The children collected the chestnuts that had fallen from the tree.

3.2. Thể bao phủ định

Cấu trúc: S + had not + VpII

Lưu ý: hadn’t = had not

Ví dụ:

The waiter brought a drink that I had not ordered.

She hadn’t ridden a horse before that day.

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + VpII?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chỉnh Sửa Code Trong Wordpress Cơ Bản Và Nâng Cao, Cách Tùy Chỉnh Theme Wordpress Cơ Bản Và Nâng Cao

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + VpII +…?

Trả lời: S + had + VpII +…

Ví dụ:

Had she found a place to lớn stay when she went khổng lồ Boston?

Where had she lived before she moved lớn Chicago?

4. Cách dùng thì vượt khứ trả thành

*
Cách sử dụng thì vượt khứ trả thành

4.1. Biểu đạt một hành vi đã xẩy ra và kéo dãn dài đến một thời điểm nhất định trong vượt khứ

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.We had looked for her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

4.2. Diễn đạt một hành động xảy ra trước 1 thời điểm cố định trong thừa khứ

He had never played football until last week.She had traveled around the world before 2010.

4.3. Diễn đạt một chuyển động đã xảy ra và kết thúc trước một hành vi khác trong vượt khứ

When Hoa arrived at the theater, the film had started.Hoa hadn’t done her homework, so she was in trouble.

4.4. Mô tả sự bế tắc về sự việc nào kia trong vượt khứ

I wish I hadn’t failed my exam last weekShe wishes she hadn’t punished her daughter.I wish I hadn’t spent so much money.

4.5. Thực hiện trong câu đk loại 3 để miêu tả điều kiện không có thực trong vượt khứ

If I had known my friend was in the hospital, I would have gone to see her.She would have come to lớn the các buổi party if she had been invited.

5. Biệt lập thì vượt khứ ngừng và thì quá khứ kết thúc tiếp diễn

*
Phân biệt thì QKHT và thì QKHTTD

5.1. Về công thức

Quá khứ trả thành

S + had + V-3/ed +….S + hadn’t + V-3/ed +….Had + S + V-3/ed +….?How/ wh-… + had + S + V-3/ed +….?

Quá khứ kết thúc tiếp diễn

S + had been + V-ing +….S + hadn’t been+ V-ing +….Had + S + been + V-ing +….?How/ wh-… + had + S + been + V-ing +….?

5.2. Về cách dùng

Quá khứ trả thành:

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ.Dùng nhằm mô tả hành động trước một thời gian khẳng định trong thừa khứ.Được sử dụng trong câu đk loại 3 với câu điều ước mô tả ước ý muốn trái với thừa khứ.Trong câu có các từ: When, by the time, until, before, after.

Quá khứ ngừng tiếp diễn:

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ (nhấn mạnh dạn tính tiếp diễn).Diễn đạt một hành vi kéo dài liên tục đến một hành vi khác trong quá khứ.Trong câu có các từ: since, for, how long…

6. Một vài bài tập và câu trả lời về thì thừa khứ trả thành

6.1. Bài bác tập 1

He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.They (come) …………….. Back trang chủ after they (finish) ………………… their work.When I came to the stadium, the match (start) ………………………………….Last night, Peter (go) ………………….. Khổng lồ the supermarket before he (go) ………………… home.Before she (listen) ………………….. To music, she (do)……………………. Homework.

6.2. Bài xích tập 2

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before………………………………………………………………………………….David had gone trang chủ before we arrived. – After ……………………………………………………………………………….3.We had lunch then we took a look around the shops. – Before……………………………………………………………………………………………….After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….The light had gone out before we got out of the office. – When ……………………………………………………………………………………

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

hadn’t worn.had met.came – had finished.had startedhad gone – wentlistened – had done

Bài tập 2:

Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.By the time we started our work, she had explained everything clearly.When we got out of the office, the flight had gone out.

Hy vọng phần nhiều điểm chủ yếu trong thì quá khứ hoàn thành do 4Life English Center (kco.vn) tổng hợp để giúp bạn chũm chắc ngữ pháp để áp dụng vào bài xích tập và trong các tình huống giao tiếp hằng ngày.