Nguyên tắc cơ phiên bản trong chia động từ trong giờ Anh là phụ ở trong vào công ty ngữ và thì được sử dụng. Chủ ngữ số nhiều thì phân chia động từ số nhiều, công ty ngữ số không nhiều thì phân chia động tự số ít. Nhưng, vẫn đang còn những nước ngoài lệ mà chúng ta phải học thuộc, vậy buộc phải IELTS TUTOR muốn chia sẻ với chúng ta chủ đề Sự liên minh giữa chủ ngữ và cồn từ cùng 25 qui định chia hễ từ cực đỉnh.

Bạn đang xem: Cách dùng subject- verb agreement


*

S(plural) + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

They often work very hard.We are teachers.The animals gather closely together for warmth.Teachers work with students to lớn find out specific need.Asian countries cooperate with each other.
*

4. Khi nhà ngữ được nối vị liên tự “OR” hoặc “NOR” thì chia cồn từ theo chủ ngữ gần nhất với đụng từ


S1 OR/NOR S2 + V(s2)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Our happiness or our sorrow is largely due to our actions.My parents or my brother is staying at trang chủ now.You or I am the winner.

5. Nếu công ty ngữ sử dụng kết cấu “EITHER …. OR” hoặc “NEITHER …NOR” thì chia động từ bỏ theo công ty ngữ gần nhất.


EITHER S1 OR S2 + V(s2)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Either my parents or I am going lớn the supermarket khổng lồ buy food for lunch.Either he or I have lớn leave.Either I or he has khổng lồ leave.Neither the old man nor hissons arewilling lớn sell the cow. (NOT Neither the old man nor his sons is willing to lớn sell the cow.)Neither John nor his friends have seen this movie before.Neither John nor his friends have seen this movie before.Neither I nor you are right

EITHER/NEITHER OF + N + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Neither of them is available lớn speak now.Either of us is capable of doing the job.Neither of them works in this company.Either of my parents is staying at home now.Either of students has left the door unlocked

IELTS TUTOR xét ví dụ:

The number of addicted people has increased recently.The number of bears decreases day by day.The number of days in a week is 7.The number of people, who have lost their job, is quite big.The number of accidents has gone down steadily since the tốc độ limit was imposed.
*

A NUMBER OF + N + V (plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

A number of good students in my class have decreased this year.A number of hours have passedA number of people have lost their job.A number of books in this library are really big.A number of special conditions is necessary for the formation of a geyser.

9. Khi nhà ngữ được nối với nhau bởi: besides, no less than, as long as, as well as, with, together with,… thì hễ từ phân chia theo chủ ngữ đồ vật nhất


IELTS TUTOR phía dẫn giải pháp phân biệt sự khác nhau giữa as long as, as well as, with, together with trong tiếng anh


IELTS TUTOR xét ví dụ:

The old man with his dog passes my house every morning.Mr. Johnson as well as his assistants has arrived.Mr Robbins, accompanied by his wife và children, is leaving tonight.My father as well as the other people in my family is very friendly.Kim, as well as her parents is coming to lớn the party.The shop, with its articles,wasburnt down. (NOT The shop, with its articles, were burnt down.)The ship, with its crew,wassaved.Silver as well as goldisa precious metal.The father as well as his sonsisindustrious.No one, besides James,knowsit.Kate, & not you,haswon the prize.James, together with his friends,waspresent.

10. Nhà ngữ bao gồm nhiều chủ thể khác biệt và được nối vày liên từ “AND” thì phân tách động từ phân tách theo vẻ ngoài số những (có nước ngoài lệ)


S1 và S2 + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Fire and water do not agree.Honor and glory are the rewards.John và I are going lớn college next autumn.Bread & butter is my favorite food.Lan and Tam are classmates in this school year.My father & my mother have lived happily together since they got married.

IELTS TUTOR lưu lại ý:

Các trường hòa hợp sau thì cần phải dùng số ít:Khi bọn chúng cùng có một người, 1 vật, 1 món ăn hay như là 1 khái niệmIELTS TUTOR xét ví dụ:

Bread và meat is my favorite dish.

President & CEO is Mr Smith

Phép cùng thì cần sử dụng số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ: Two & three is five.


11. Công ty ngữ bước đầu bằng một đại từ biến động như each, each of, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, every + N thì hễ từ luôn chia theo chủ ngữ số ít.


EACH/EVERY + N + V(singular)EVERYONE/SOMETHING + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Each boy & each girl has their own story.Everyone in my class is very intelligent.Each of the boys has a bicycle.Someone has taken my pencil.Each person is allowed 20kg luggage.Everybody knows Tom.

12. Khi nhà ngữ sử dụng cấu trúc MANY + N số những thì phân chia động từ bỏ theo vẻ ngoài số nhiều.


MANY + N(plular) + V(plular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Many students like playing games nowadays.Many animals face starvation & frostbite during the snowy season.Many vehicles are equipped with an air bag.Many countries around the world celebrate earth dayMany movies now make more money from sales of DVDS than from the box office.

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "many" giờ đồng hồ anh


13. Khi công ty ngữ bước đầu với kết cấu MANY + A + N số ít thì động từ sẽ tiến hành chia theo hình thức số ít.


MANY + A + N(singular) + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Many a leader fallen due khổng lồ pride.Many a student doesn’t want to study all day at school.Many a little makes a miracle.Many a letter has crossed.Many a good hanging prevents a bad marriage, and, for turning away, let summer bear it out.

14. Khi chủ ngữ bao hàm THE + ADJECTIVE để có một tập thể thì phân tách động từ bỏ theo bề ngoài số nhiều.


THE + ADJECTIVE + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

The deaf are the people who are not able to lớn hear.

Despite not having much money, The poor are still happy.

The rich are not always happy.

The poor get poorer, the rich get richer.

The French lượt thích to eat well.

IELTS TUTOR giữ ý:

Đặc biệt, Khi đứng sau THE là danh từ bỏ people, police, army, children, cattle (gia súc) thì cũng cần sử dụng động từ ngơi nghỉ số nhiều.IELTS TUTOR xét ví dụ:The police have patrolled through the night khổng lồ catch that murder.

IELTS TUTOR trả lời Cách dùng "The + Adj" trong giờ anh


15. Một số danh từ bao gồm “S” ở cuối nhưng sẽ chia động từ theo bề ngoài số ít.


IELTS TUTOR giữ ý:


Môn học: physics (vật lý ), mathematics (toán), economics (kinh tế học), politics (chính trị học) ...Môn thể thao: athletics (môn điền kinh), billiards (bi-da), checkers(cờ đam)Tên những căn bệnh: Measles (sởi), rickets (còi xương)....Các danh tự khác: news (tin tức), the United States,.....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Physics is more difficult than chemistry.Gymnastics is my favorite sport.Maths is considered as a difficult subject with many students.The United States has new president.

IELTS TUTOR lý giải Các danh từ gồm “s” sinh hoạt cuối tuy thế là danh từ số ít


16. Khi nhà ngữ là cụm từ chỉ tiền, khoảng chừng cách, kích thước, đo lường và thống kê và thời hạn thì rượu cồn từ chia theo bề ngoài số ít.


MONEY/TIME/DISTANCE/WEIGHT + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Five dollars khổng lồ buy this shirt is very cheap.8 hours of sleeping is enough.Money makes the world go around.Time flies when you"re having funFive kilometers is not far. Three years are not a long time.

17. Đối với đông đảo chủ ngữ bao gồm chứa phân số, phần trăm thì ta phân chia động từ bỏ theo danh từ lép vế "OF".


% + OF + S(singular + uncountable) + V(singular)

% + OF + S(plural + countable) + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Two third of students in my class are girls.Two third of water in this bottle is drunk by Peter.

Fifty percent of the pie has disappeared.

One-third of the đô thị is unemployed.

One-third of the people are unemployed.


18. Trường hợp danh từ bỏ đi sau các cụm từ bỏ MAJORITY OF, SOME OF, ALL OF, MOST OF là số không nhiều không đếm được sẽ chia động từ bỏ số không nhiều và trái lại nếu số nhiều đếm được thì phân chia động trường đoản cú số nhiều.


MAJORITY OF/SOME OF/ALL OF + S(singular + uncountable) + V (singular)

MAJORITY OF/SOME OF/ALL OF + S(plural + countable) + V (plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Some of my friends are very good at English.Some of the information he told us was not reliable.Some of the students are late for class.Most of the water is polluted.

All of the books are interesting.


IELTS TUTOR hướng dẫn trường đoản cú a mang đến z bí quyết dùng từ bỏ "majority" trong tiếng anh


19. Nếu sau “NO” hoặc “NONE OF” là 1 danh trường đoản cú số không nhiều hoặc không đếm được thì phân chia động tự theo bề ngoài số ít


NO/NONE OF + S(singular+uncountable) + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

None of meatwas cookedin this special day.No further information is provided for you unless you are a VIP.No student leaves the room.No example is relevant lớn this case.None of the counterfeit money has been found.

20. Giả dụ sau “NO” hoặc “NONE OF” là một danh tự đếm được số các thì chia động từ theo sau theo hiệ tượng số nhiều.


NO/NONE OF S(plural+countable) + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

No people are allowed lớn swim in this lakeNo people think alike.None of the books areinterestingNone of my friends knowitNone of us speakFrench

21. Khi chủ ngữ là những danh trường đoản cú như: pants (quần nhiều năm ), trousers (quần), glasses (gương treo mắt), shorts (quần ngắn), shoes, scissors (cái kéo), pliers (cái kềm), tongs (cái kẹp) thì hễ từ phân chia động từ sống số nhiều


IELTS TUTOR xét ví dụ:

The shoes are on the shelf.My pants are ripped.

IELTS TUTOR giữ ý:

Khi bao gồm từ : "A pair of " đi trước những danh trường đoản cú này thì phân chia động từ sinh hoạt số ít.A pair of shoes + Verb (singular)A pair of trousers + Verb (singular)A pair of glasses + Verb (singular)IELTS TUTOR xét ví dụ: A pair of shoes is on the shelf.

Xem thêm: E-Commerce Là Gì ? Định Nghĩa, Các Loại Ecommerce Và Lợi Ích Bạn Cần Biết!


22. Khi nhị danh từ nối cùng với nhau bởi OF thì chia động từ bỏ theo danh từ bỏ phía trước.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

The effects of ức chế are very sirious.The danh mục of items is on the desk.The experiences of work during study is common for around half of all students.The advertising of credence goods contains both informational and persuasive advertising.The advantage of living in the thành phố is the range of clothes shops.

23. Khi nhà ngữ là tựa đề phim ảnh, âm nhạc... thì động từ phân tách theo vẻ ngoài số ít.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

Better Days is a 2019 Chinese thắm thiết crime coming of age film directed by Derek Tsang & starring Zhou Dongyu & Jackson Yee.Gone with the Wind is a sweeping thắm thiết story about the American Civil War from the point of view of the Confederacy."Heal the World" is a song recorded by American recording artist Michael Jackson.Tom and Jerry” is my favorite cartoon.

24. Khi nhà ngữ là những từ như: family, staff, team, group, congress, crowd, committee


24.1. Hành động của từng member thì phân chia động từ ngơi nghỉ số nhiều.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

The family are having breakfast.The crowd are becoming excited.The staff were upset not lớn have been informed.

24.2. đặc thù của bè bạn đó như một đơn vị thì chia động từ ngơi nghỉ số ít.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

My family is very conservative.The congress has laws to protect wildlife from commercial trade and overhunting.His team gets the best assignments case study.

IELTS TUTOR gợi ý Cách sử dụng COLLECTIVE NOUN (Danh trường đoản cú tập hợp)


25. Nếu áp dụng chủ ngữ giả “IT” thì động từ sẽ chia theo công ty ngữ chính, với thường là số ít.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

It is her dogthat often bites people.It is the face of pregnancy that starts from the week13 to 27.It’s disgusting that he turns his radio too loud.

CÙNG IETLS TUTOR THỰC HÀNH


Exercise 1: Chọn giải đáp đúng nhất nhằm điền vào khu vực trống sống mỗi câu sau đây.

1. Each student………. Answered the first three questions.a. Has

b. Have

c. Have to

d. Must

2. Either John or his wife ………breakfast each morning.a. Make

b. Is making

c. Makes

d. Made

3. Everybody who ………. A fever must go home at once.a. Has

b. Have

c. Is having d. Are having

4. Five dollars ………all I have on me.a. Are

b. Is

c. Will be

d. Have

5. John, along with twenty friends, ………. Planning a party.a. Are

b. Is

c. Has been

d. Have been

6. Mathematics……….. The science of quantity.a. Was

b. Are

c. Is

d. Were

7. Measles………cured without much difficulty nowadays.a. Is

b. Are

c. Will be

d. Have

8. Neither Mary nor her brothers……a consent size for tomorrow’s field trip.a. Need

b. Needs

c. Is needing

d. Has need

9. Peter, together with his uncle, ……………fishing.a. Have gone

b. Has gone

c. Go

d. Goes

10. The army…………. Eliminated this section of the training test.a. Has

b. Is having

c. Are

d. Have

Đáp án: 1A - 2C - 3A - 4B - 5B - 6C - 7A - 8A - 9B - 10A


Exercise 2: chia động tự để các câu dưới đây có nghĩa.

1. What we need most (be)________books.

2. The English (be) ________proud và independent people.

3. The United States (have) ________a population of 250 million.

4. There (be, not) ________any letters in the mail for you today.

5. Everyone in both cars (be) ________injured in the accident last night.

6. The books borrowed from the library (be) ________on my desk now.

7. The boy who won the two medals (be) ________ a friend of mine.

8. Bread & butter (be) ________our daily food.

9. The unique of the candies (be) ________poor.

10. Gold, as well as platinum, (have) ________recently risen in price.

Đáp án: 1. Is - 2. Are - 3. Has - 4. Aren’t - 5. Was - 6. Are - 7. Is - 8. Is - 9. Is - 10. Has


Exercise 3: trong số những câu sau đây, có những câu chứa một lỗi sai và có những câu chính xác. Trường hợp câu đó đúng, bỏ qua, nếu câu kia sai, hãy tìm và sửa lỗi sai.

1. The president, surrounded by secret service agents, is trying khổng lồ make his way to lớn the podium.

2. The buildings is destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers’ expense.

3. Trăng tròn percent of the forest has been destroyed lately.

4. The witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished.

5. Some of the animals from the zoo was released into the animals preserve.

6. All of the students in the class taught by Professor Roberts is required to lớn turn in their term papers next Monday.

7. Half of the food that we are serving to lớn the guests is still in the refrigerator.

8. We believe that some of the employees is going lớn get promoted soon.

9. The people in the apartment next khổng lồ mine are giving a các buổi tiệc nhỏ this evening.

10. Each of the doctors in the building need to have a separate reception area.

Đáp án:

1. đúng2. Is destroyed => destroyed3. đúng4. đúng5. Was => were6. Is => are7. đúng8. Is => are9. đúng10. Need => needs

Trên phía trên IELTS TUTOR đã giới thiệu đến chúng ta những ngôi trường hợp phân chia động trường đoản cú theo những nhiều loại chủ ngữ không giống nhau, hy vọng Bạn hiểu rõ hơn cùng luyện thi IELTS thật tốt. Những kiến thức và kỹ năng này gọi là sự hòa hòa hợp giữa công ty ngữ và cồn từ, các bạn chú ý để áp dụng thật thiết yếu xác.