BÀI HỌC TIẾNG ANH

Passive và past forms of infinitives và gerunds (dạng tiêu cực và thừa khứ của đụng từ thêm to với ing)


*


Passive & past forms of infinitives & gerunds

(dạng bị động và vượt khứ của đụng từ thêm to cùng ing)

Passive infinitive and gerund

to be + past participle (Ved/V3)

being + past participle (Ved/V3)

They didn’t expect to be invited lớn her birthday party.

Bạn đang xem: Cách dùng passive infinitive and gerund

(Họ đã không mong đợi được bắt đầu tới buổi tiệc sinh nhật của cô ta.)

She likes to be invited khổng lồ parties.

(Cô ta mê thích được mời đi dự tiệc.)

He dislikes being woken up early on Sundays.

(Anh ta ghét bị đánh thức sớm vào mỗi chúa nhật.)

They’ve mentioned being stolen a big sum of money.

(Họ sẽ đề cập tới việc bị ăn uống trộm một vài tiền lớn.)

Past infinitive & gerund

Khi hy vọng nói đến hành vi trong infinitive cùng gerund đã xẩy ra trước hành động của đụng từ chính.

to have + past participle (Ved/V3)

having + past participle (Ved/V3)

She seems to have told him off.

(Cô ta dường như đã chửi anh ta. – hành động tell off xảy ra trước seem)

They claimed to have gone to lớn the party.

(Họ khẳng định đã mang lại buổi tiệc đó. – hành động đi đến buổi tiệc đã xảy ra trước hành động khẳng định.)

They discussed having had the good offers.

(Họ bàn luận về việc đã tất cả những ý kiến đề xuất tốt.)

He mentioned having stolen a car.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Look Up Trong Excel, Cách Sử Dụng Hàm Lookup Trong Excel

(Hắn kể tới câu hỏi đã ăn uống cắp một chiếc xe hơi.)

Past – passive infinitive và gerund

to + have been + past participle (Ved/V3)

having been + past participle (Ved/V3)

She seems to have been told off.

(Cô ta trong khi đã bị chửi.)

They expected to have been invited to lớn the party.

(họ hy vọng đã được mời tới buổi tiệc đó.)

They discussed having been stolen money.

(Họ đã bàn bạc về việc đã bị lấy cắp tiền.)

She is talking about having been offered a good job.

(Cô ta đang nói về việc sẽ được ý kiến đề xuất một quá trình tốt.)

————————————–

Exercises of Passive và past forms of infinitives và gerunds

Complete the sentences, using an appropriate verb form for each verb in parentheses.

I don’t enjoy (laugh) being laughed at by other people.It is easy (fool) to be fooled by his lies.She almost had a car crash last night. She barely avoided (hit) by another speeding car.If you know the truth, I want (tell) about it immediately.When my sister wrote a check for 200 dollars, her ngân hàng account was empty. Now she extremely worried about (write) the check.What’s the difference between ‘see’ and ‘look’?

I don’t recall ever (ask) the question before.

I’m working in a foreign country, và I’m very pleased (give) the job khổng lồ learn more about its culture.All of us usually want (love) , và (need) by other people.He stole his mom’s money yesterday. He feels guilty about (steal) the money.Celebrities don’t like to have their pictures taken. They avoid (photograph) .This mail needs (send) immediately. Will you send it for me?I thought she was sick, but I ‘m wrong because she seems (recover) very quickly.

Link xem đáp án bài xích tập Passive and past forms of infinitives & gerunds

Các bạn có thể truy cập website trung tâm gia sư vina nhằm tìm hoặc đk làm gia sư, cũng tương tự xem các bài học tập và download tài liệu