Trong nội dung bài viết chúng tôi vẫn giúp chúng ta tìm hiểu giải pháp dùng với phân biệt cách dùng like, alike, similar và the same1. LikeNghĩa: (giới từ) kiểu như (như), trái nghĩa: unlike.Cấu trúc:a.Be + like + N (danh từ)Ví dụ:
This hat is like that hat.Cái mũ này giống cái mũ kia.b.N + like + NI have a hat like yours.Tôi có một chiếc nón giống chiếc của bạnc.like + N, + mệnh đềLike his father, he is a teacher.Giống như tía mình, anh ấy là 1 giáo viên.

Bạn đang xem: Cách dùng like và alike


*

Cấu trúc: luôn luôn đứng một mình, sinh sống sau hai danh từ (noun) hoặc danh từ số các (plural noun)Ví dụ:This hat and that one are alikeCái nón này và dòng mũ kia giống nhau.They tried to lớn treat all their children alikeHọ nỗ lực đối xử với tất cả những đứa con trẻ như nhau.Lưu ý: Không sử dụng Alike đứng trước một danh từ
3.SIMILAR TO
Nghĩa: (tính từ) tương tựCấu trúc: ko “to” nếu similar đứng một mình hoặc “similar + lớn + N/Pronoun”Ví dụ:Your hat is similar to mine. (mine = my hat)Mũ của bạn tương tự mũ của tôi.4.THE SAMENghĩa: tương tự nhauCấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.Ví dụ:An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as meLương của An bằng lương của tôi.We go to lớn the same schoolChúng tôi học thuộc trường.
1.Lan and Trang have the same books 2.Lan & Trang have similar books 3.Lan and Trang have different books 4.Their books are the same 5.Their books are similar 6.Their books are different
Notice: the always goes before sameThe same, similar với different sử dụng như tính từLưu ý: the luôn đứng trước same
10. She is the same age as my mother.11. My shoes are the same kích cỡ as yours.A noun may come between the same & as, asin 10.Một danh từ rất có thể đứng thân the same và as như câu 10 cùng 11
12. My pen is lượt thích your pen.13. My pen và your pen are alike.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kỹ Thuật Trồng Sen Bằng Hạt, Cách Để Trồng Hoa Sen


Notice in 12 kết thúc l3:noun + be lượt thích + nounnoun and noun + be alikeChú ý câu 12 cùng 13:Danh từ+ be like+ Danh từDanh từ và danh từ+ be alive
14. She looks lượt thích her sister.15.It looks lượt thích rain.16.It sounds tikethunder.17.This material feels like silk.18.That smells like gas.19.This chemical tastes lượt thích salt.20.Stop acting like a fool.21.He seems lượt thích a nice fellow.In addition to following be, lượt thích also follows certain verbs, primarily those dealing with the senses.

22. The twins look alike.23.We think alike.26.My sister & I talk alike.27.The little boys are dressed alike.


The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost … .She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father & he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brother, they don’t look ….
Previous Post

Tieng Anh cho những người mới ban đầu bài về thể thao

Next Post

Một số nhiều từ với shop ( cửa hàng till drop, cửa hàng around and shuts up shop


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường phải được khắc ghi *

Bài viết liên quan