Những từ bỏ ta thường bắt gặp trong tiếng Anh như and, after, before, as soon as, .... Kết nối các câu, các cụm từ và các mệnh đề với nhau. Đó chính là liên từ. Bài viết này vẫn giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan lại về liên từ và áp dụng nó 1 cách hợp lý.

Bạn đang xem: Cách dùng liên từ as


Ngữ Pháp trọng điểm | Unit 7: Conjuntions - Liên trường đoản cú | Anh Ngữ Ms Hoa

*

I. Liên từ là gì?

Liên từ (Conjunction): là đều từ ngữ có chức năng dùng để liên kết những cụm từ, những câu và những đoạn văn.

Những tự ta thường trông thấy trong tiếng Anh như and, after, before, as soon as, .... Kết nối các câu, các cụm từ và những mệnh đề cùng với nhau.

Bài viết này vẫn giúp chúng ta có được cái nhìn tổng quan lại về liên từ bỏ và thực hiện nó một cách hợp lý.

II.Các loại liên trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh 

 

Liên trường đoản cú kết hợp

 For

(Giải thích lý do hoặc mục đích)

I go to the gym every day, for I want a healthy body.

And

(dùng nhằm thêm hoặc bổ sung cập nhật vào một thứ khác)

Hm.. We can go to lớn the park and play badminton.

Nor(Dùng để bổ sung cập nhật một ý che định vào ý đậy định đã được nêu trước đó)He doesn"t lượt thích playing sports, nor does she like listening to music.

But

 (dùng để biểu đạt sự đối lập)

That’s great! But I’m afraid it will rain.

Or

 (dùng để trình bày thêm một chọn lựa khác)

Or we can go lớn the cinema, what bởi vì you think?

Yet(Dùng để giới thiệu một ý trái lại so với ý trước đó)

He told us they liked our proposal, yet they declined it in the end.

So

(dùng nhằm nói về hiệu quả của một hành động nào đó)

Yeah, I’d love that! I will try to lớn have dinner earlier, so I can come khổng lồ pick you up at 7 o’clock.

Liên tự tương quan

eitheror 

(hoặc tính năng này hoặc cái kia)

Either Ella or Ron will win, their voices are so strong.

neither … nor …  

(không đặc điểm này cũng không chiếc kia)

I don’t think so, although both Ella and Ron have good voices, neither her nor him will be the winner because they don’t make the right choice with their songs.

both … & …

(cả tính năng này lẫn dòng kia)

not only … but also …

(không những chiếc này nhiều hơn cái kia)

However, they not only sing well but they also have a lot of fans. I’m sure they will win.

Liên trường đoản cú phụ thuộc

after / before / when / while / until

(dùng để miêu tả quan hệ về thời gian)

There is a very rich man, he met an ugly & poor girl one day.After that they talked khổng lồ each other a lot.Although everybody doesn’t like her because of her appearance, he fell in love with her beautiful soul. People say she was only with him because she wanted his money. That’s why whenever he met other people, he always told them how amazing she was in case they said any bad things that could hurt her.

although / even though / despite / in spite of

(dùng để miêu tả quyết trọng tâm của em khi thao tác làm việc gì đó, hoặc để diễn tả hai hành vi trái ngược nhau. Chú ý: although / even though + S + V + O, nhưng despite / in spite of + Noun.)

because / since / because of

(dùng để nói về tại sao của một hành vi nào đó. Chú ý: because / since + S + V + O, nhưng because of + Noun.)

so that / in order that

(dùng để diễn đạt mục đích của một hành động nào đó)

in case

(dùng để biểu đạt giả định về một hành động nào đó)

 

Ngoài những loại trên, còn 1 loại liên từ được call là Liên từ tương hợp (Subordinating Conjunctions) sau những liên tự này là 1 mệnh đề.

III. Cách áp dụng liên trường đoản cú trong tiếng Anh

 

#1. Biểu đạt thời gian

While:  she was eating while her husband was fixing his carWhen:  when you develop products, it is important khổng lồ conduct a market researchSince:  he has served this company since he graduated Before: Before you leave the office, remember to turn off all the lightsAfter: After he returned khổng lồ the office, he got a private phone callAs soon as: As soon as I come home, please let her know

#2. Mô tả lý doBecause: Because it was submitted late, the report was returnedSince: Since you left him, he is now addicted to wineAs: The economy added 10,000 jobs in the second quarter as stronger domestic demands encouraged companies to hire more workers

#3. Miêu tả sự nhượng bộAlthough/ though/even he is inexperienced, he is still appreciated by the whole staff

#4. Diễn tả điều kiệnIf/once: If you want to lớn see him, điện thoại tư vấn me any timeUnless: Unless he calls, I will leave right awayAs long as (miễn là): He agrees to lớn take the job as long as the salary is highProvided that/ providing: I will lend him money provided that he pays me on time

#5. Biểu đạt mục đíchShe buys a lovely doll so that/in order that her daughter can play with it at home

#6. Miêu tả sự đối lậpWhile/whereas: she keeps spending much money while her parents try lớn earn one single penny.

 

Liên từ 1 từ một số loại được xuất hiện không ít trong giờ Anh, nó đóng vai trò vai trò rất đặc biệt quan trọng trong câu và là mong nối giữa những vế trong câu, câu trước với câu sau. Trong cả trong bài thi TOEIC, liên trường đoản cú cũng xuất hiện thêm rất nhiều, những em nhớ để ý để tránh bả trong đề thi nhé !Trên đó là một số điểm quan trọng về liên tự được tổng thích hợp và share bởi Anh Ngữ Ms Hoa. Ví như có vướng mắc gì, các chúng ta có thể viết vướng mắc ở dưới. Tôi sẽ giải đáp sớm nhất.

 

Luyện tập

Exercise 1: dứt các câu sau thực hiện liên từ bỏ liên kết phù hợp có trong ngoặc.

1. Maria tried to read a novel in French, ---- it was too difficult. (or, but, nor)

2. Lớn get to Vancouver lớn Victoria, you can fly, ---- you can ride the ferry. (or, and, yet)

3. She needed some money, ---- she took a part-time job at a convenience store. (and, nor, so)

4. Julian has a guitar, ---- he plays it really well. (but, and, so)

5. The concert was canceled, --- we went lớn a nightclub instead. (nor, but, so)

6. He is heavily allergic khổng lồ cats, ---- he has three of them. (and, yet, for)

7. Jenny doesn’t lượt thích swimming, ---- does she enjoy cycling. (nor, so, but)

8. He refused to have another piece of cake, ---- he is on a diet. (yet, so, for)

9. I wanted khổng lồ go lớn the beach, ---- she doesn’t like that idea. (so, nor, but)

10. Thomas will be late to work, ---- he has a dental appointment. (yet, for, nor)

Exercise 2: Viết lại các câu sau áp dụng liên trường đoản cú tương quan tất cả trong ngoặc

1. Tom likes playing badminton with his friends. So does Linda. (both … and)

=> _________________________________________________________

2. We should learn lớn accept our weaknesses & our strengths. (not only … but also)

=> _________________________________________________________

3. That woman over there is not very friendly. Neither is her husband. (neither … nor)

=> _________________________________________________________

4. He felt disappointed. He also felt misunderstood. (both … and)

=> _________________________________________________________

5. Richard và John didn’t attend the sales meeting yesterday. (neither … nor)

=> _________________________________________________________

6. Maybe James will get accepted by Stanford University. Maybe he’ll get rejected. (either … or)

=> _________________________________________________________

Exercise 3: Chọn giải đáp đúng.

Xem thêm: Kinh Duy Ma Cật Giảng Giải

1. ---- the basement got flooded, we spent all day cleaning it up.

A. After

B. Although

C. Before

D. While

2. He don’t want lớn go to lớn the movies ---- he hates the smell of popcorn.

A. Even though

B. So that

C. Because

D. In case

3. ---- Jonathan doesn’t speak Spanish, he can’t go to lớn a university in Spain.

A. Since

B. After

C. Even though

D. Until

4. Paula got the job ---- she didn’t have any editing experience.

A. Since

B. In spite of

C. Until

D. Even though

5. The people were listening eagerly ---- the lecturer was giving the speech.

A. In case

B. Before

C. While

D. Because of

6. He decided not to hire him, ---- his graphic design works are exceptional.

A. Because

B. Although

C. Since

D. Until

7. He took a lot of medicine ---- he might get well.

A. So that

B. As

C. In case

D. Until

Đáp án:

Exercise 1:

1. But

2. Or

3. So

4. And

5. So

6. Yet

7. Nor

8. For

9. But

10. For

Exercise 2:

1. Both Tom và Linda lượt thích playing badminton with their friends.

2. We should learn khổng lồ accept not only our weaknesses but also our strengths.

3. Neither that woman over there nor her husband is very friendly.

4. He felt both disappointed và misunderstood.

5. Neither Richard nor John attended the sales meeting yesterday.

6. James will either get accepted or get rejected by Stanford University.

Exercise 3:

1. After the basement got flooded, we spent all day cleaning it up.

2. He don’t want lớn go to lớn the movies because he hates the smell of popcorn.

3. Since Jonathan doesn’t speak Spanish, he can’t go lớn a university in Spain.

4. Paula got the job even though she didn’t have any editing experience.

5. The people were listening eagerly while the lecturer was giving the speech.

6. He decided not to hire him, although his graphic design works are exceptional.

7. He took a lot of medicine so that he might get well.

--------------------------------------------------------------------

Một số công ty điểm ngữ pháp rất có thể bạn quan tâm:

>> Giới tự trong giờ Anh và biện pháp sử dụng

>> Các thì trong giờ Anh

Chúng ta đã kết thúc bài học tập Liên từ, thuộc nhau chuyển sang bài tiếp theo: Mệnh đề quan Hệ