Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


Bạn đang xem: Cách dùng hàm max trong sql

*

Cơ bạn dạng về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh thao tác làm việc cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt rượu cồn SQL nâng caoRàng buộc vào SQLSQL JoinHàm vào SQLTài liệu SQL tham khảo
Hàm MAX trong SQL

Xem thêm: Cách Dùng So Too Either Neither ', Cách Dùng So/Too, Either/Neither

Trang trước
Trang sau

Hàm MAX trong SQL được sử dụng để tìm giá bán trị lớn nhất trong một tập hợp bản ghi.

Để đọc hàm MAX , các bạn theo dõi bảng MUONSACH gồm các bạn dạng ghi sau:

SQL> SELECT * FROM MUONSACH;+----+---------+-----+-----------+--------+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | SOTIEN |+----+---------+-----+-----------+---------+| 1 | Hoang | 21 | cntt | 400000 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 320000 || 3 | Thanh | 18 | KTDN | 400000 || 4 | Nhan | 19 | chồng | 450000 || 5 | Huong | đôi mươi | TCNH | 500000 || 5 | Huong | 20 | TCNH | 200000 |+----+---------+-----+-----------+---------+6 rows in set (0.00 sec)
Bây giờ mang sử, dựa vào bảng trên, bạn có nhu cầu lấy giá trị lớn số 1 của SOTIEN, thì chúng ta có thể thực hiện điều đó bởi thực hiện lệnh:

SQL> SELECT MAX(SOTIEN) -> FROM MUONSACH;+-------------------------+| MAX(SOTIEN) |+-------------------------+| 500000 |+-------------------------+1 row in phối (0.00 sec)Bạn hoàn toàn có thể tìm giá chỉ trị lớn nhất trong vớ cả phiên bản ghi bởi cung cấp mỗi thương hiệu với mỗi mệnh đề GROUP BY như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, MAX(SOTIEN) -> FROM MUONSACH GROUP BY TEN;+------+------+-------------------------+| ID | TEN | MAX(SOTIEN) |+------+------+-------------------------+| 1 | Hoang | 400000 || 5 | Huong | 500000 || 4 | Nhan | 450000 || 3 | Thanh | 400000 || 2 | Viet | 320000 |+------+------+-------------------------+5 rows in phối (0.00 sec)Bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng hàm MIN cùng rất hàm MAX để tìm giá chỉ trị bé dại nhất. Bạn xét lấy một ví dụ sau:

SQL> SELECT MIN(SOTIEN) least, MAX(SOTIEN) max -> FROM MUONSACH;+-------+------+| least | max |+-------+------+| 200000 | 500000 |+-------+------+1 row in set (0.01 sec)