Hàm Int() và hàm Mod() là 2 hàm cơ bản dùng nhằm xử lý kết quả của phép chia trong Excel. Hàm Int() và hàm Mod() hay được ứng dụng để đo lường số tuần, số ngày lẻ, tính số bộ, số bó, dùng để làm xác định chẵn, lẻ, tính số nguyên, lấy số dư của một phép toán, …

*

A. Hàm Int()

1. Tác dụng của hàm Int() trong Excel

Hàm Int() trong Excel dùng để mang số nguyên của một số (hay một phép toán nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng để cắt cho phần thập phân (phần số lẻ) của số n.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm int và mod

2. Kết cấu của hàm Int() trong Excel

Int(n)

Giải thích:

n: Là 1 số hay như là một phép toán nhân chia.

3. Lấy ví dụ như về hàm Int() trong Excel

Ví dụ 1: Nhập cực hiếm ô A2 là 12.5. Trên ô A3 nhập công thức Int(A2) => hiệu quả trả về đã là 12Ví dụ 2: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Trên ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => kết quả trả về vẫn là 1. Bởi 7 phân chia cho 5 được 1.4. Hàm Int() đang lấy số nguyên của công dụng là 1.

B. Hàm Mod()

1. Tác dụng của hàm Mod() trong Excel

Hàm Mod() trong Excel dùng để lấy số dư của phép phân tách 2 số n cùng m.

2. Cấu tạo của hàm Int() vào Excel

Mod(n,m)

Giải thích:

n: là số bị chia.

m: là số chia. M nên là số khác 0.

Xem thêm: Học Viện Y Học Cổ Truyền Điểm Chuẩn, Điểm Chuẩn Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam

3. Lấy một ví dụ về hàm Mod() trong Excel

Ví dụ 1: Nhập quý giá ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Trên ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => tác dụng trả về đã là 2. Do 7 phân chia cho 5 được 1 và dư 2. Hàm Mod() đang lấy số dư là 2.Ví dụ 2: phụ thuộc vào hàm Mod() cùng hàm Int() để tính số tuần tại ô F3 và số ngày lẻ tại ô G3 tại một Khách sạn theo bảng tài liệu sau.

*

a. Tính Số tuần:

Ta tất cả tổng số ngày ở với số ngày trên một tuần lễ là 7. Vậy nên để tính số tuần ta vẫn lấy toàn bô ngày ở phân chia cho 7 và lấy số nguyên của phép phân chia này. Áp dụng hàm Int() trên ô F3 ta tất cả công thức: =Int(E3/7). Kết quả sẽ trả về là 0. Do số ngày sống E3 là 5, yêu cầu lấy 5/7 hiệu quả là 0.7. Hàm Int() đã lấy số nguyên là 0.

b. Tính Số ngày lẻ:

Dựa vào số ngày ở cùng số ngày trên một tuần lễ là 7. Vì vậy để tính số tuần ta sẽ lấy tổng thể ngày ở phân chia cho 7 cùng lấy số dư của phép phân tách này. Áp dụng hàm Mod() trên ô G3 ta gồm công thức: =Mod(E3,7). Kết quả đang trả về là 5. Ví số ngày ở E3 là 5, bắt buộc lấy 5 phân tách 7 công dụng được 0 dư 5. Hàm Mod() rước số dư của phép chia đề xuất được kết quả là 5.