- đối chiếu hơn trong giờ Anh là gì và được vận dụng ra sao trong giờ Anh?

- cùng cần xem xét điều gì khí sử dung dạng so sánh hơn!

Tất cả những thắc này Ms Hoa Toeic sẽ giúp chúng ta giải đáp thông qua nội dung bài viết dưới trên đây nhé!

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh rộng được đọc là cấu tạo so sánh thân 2 hay các vật/người với nhau về 1 hay như là 1 vài tiêu chí, trong số có một vật đạt được tiêu chí được gửi ra tối đa so với các vật còn lại.

Bạn đang xem: Cách dùng của so sánh hơn

So sánh hơn hay được thực hiện cho việc đối chiếu 2 hay những vật/người cùng nhau (với những trường hợp đối chiếu 1 đồ với toàn diện và tổng thể ta dùng so sánh nhất).

2. Cấu trúc so sánh hơn

So sánh rộng với tính trường đoản cú ngắn và trạng tự ngắn

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính từ được thêm đuôi “er”S-adv-er: là trạng từ được thêm đuôi “er”S1: chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh)S2: công ty ngữ 2 (Đối tượng dùng làm so sánh với đối tượng người sử dụng 1)Axiliary V: trợ đụng từ(object): tân ngữN (noun): danh từPronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I do. = They work harder than me.

So sánh rộng với tính từ dài và trạng từ bỏ dài

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó: 

L-adj: tính từ dài.L-adv: trạng trường đoản cú dài.

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friend did the kiểm tra more carefully than I did = My friend did the kiểm tra more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được nhận mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hình thức so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. để ý khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính từ bỏ ngắn)

– cùng với tính từ có 1 âm tiết: long, short, tall,…=> nếu từ đó hoàn thành bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp đôi phụ âm.Ví dụ: Big => bigger; hot => hotter.– với tính từ bao gồm 2 âm tiết xong bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (ngoại lệ là guilty, eager sử dụng với most bởi vì là tính từ dài).=> nếu như từ đó kết thúc bằng phụ âm y –> ta thay đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier.

– Now they are happier than they were before. (Bây giờ chúng ta hạnh phúc hơn trước kia).

Ta thấy “happy” là 1 trong tính từ tất cả 2 âm tiết tuy nhiên khi sử dụng so sánh hơn, ta sử dụng kết cấu so sánh rộng của tính từ ngắn.

+ một trong những tính từ cùng trạng từ biến đổi đặc biệt lúc sử dụng so sánh rộng và so sánh hơn nhất.

Long adj (Tính từ dài)

Là tính từ có không ít hơn một âm máu (trừ trường hòa hợp 2 âm huyết của short adj) như: precious (quý báu), difficult (khó khăn), beautiful (xinh đẹp), important (quan trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox dìm tài liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các trường đúng theo bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng tầm cách)Further (nghĩa rộng lớn ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác)Elder (về cấp bậc hơn là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào chỗ trống dạng đúng của đối chiếu hơn. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. Trung quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn lời giải đúng

1. I think thủ đô new york is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Nước australia is far/further hotter than Ireland.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng đối chiếu hơn của những tính từ cùng trạng từ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. Beautiful

 

2. Hot

 

3. Crazy

 

4. Slowly

 

5. Few

 

6. Little

 

7. Bad

 

8. Good

 

9. Attractive

 

10. Big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

1. Beautifully

beautifully

the most beautifully

2. Hot

hotter

the hottest

3. Crazy

crazier

the craziest

4. Slowly

more slowly

the most slowly

5. Few

fewer

the fewest

6. Little

less

the least

7. Bad

worse

the worst

8. Good

better

the best

9. Attractive

more attractive

the most attractive

10. Big

bigger

the biggest

*

Excercise 4: Chọn giải đáp đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau.

1. He is ....... Singer I’ve ever met.

A. Worse B. Bad C. The worst D. Badly

2. Mary is ....... Responsible as Peter.

Xem thêm: Paris By Night Số Mới Nhất Là Số Mấy, Paris By Night 132

A. More B. The most C. Much D. As

3. It is ....... In the đô thị than it is in the country.

A. Noisily B. More noisier C. Noisier D. Noisy

4. He sings ……….. Among the singers I have known.

A. The most beautiful B. The more beautiful

C. The most beautifully D. The more beautifully

5. He is ....... Student in my class.

A. Most hard-working B. More hard-working

C. The most hard-working D. As hard-working

6. The English chạy thử was ....... Than I thought it would be.

A. The easier B. More easy C. Easiest D. Easier

7. Physics is thought lớn be ....... Than Math.

A. Harder B. The more hard C. Hardest D. The hardest

8. Dòng xe jupiter is ....... Planet in the solar system.

A. The biggest B. The bigger C. Bigger D. Biggest

9. She runs …… in my class.

A. The slowest B. The most slow C. The slowly D. The most slowly

10. My house is ....... Hers.

A. Cheap than B. Cheaper C. More cheap than D. Cheaper than

11. My office is ....... Away than mine.

A. Father B . More far C. Farther D. Farer

12. Lana is ....... Than David.

A. Handsome B. The more handsome

C. More handsome D. The most handsome

13. She did the kiểm tra ……….. I did.

A. As bad as B. Badder than

C. More badly than D. Worse than

14. A boat is ....... Than a plane.

A. Slower B. Slowest C. More slow D. More slower

15. Her new house is ....... Than the old one.

A. More comfortable B. Comfortably

C. More comfortabler D. Comfortable

16. Her sister dances ……….. Than me.

A. Gooder B. Weller C. Better D. More good

17. Her bedroom is ....... Room in her house.

A. Tidier than B. The tidiest

C. The most tidy D. More tidier

18. This road is ....... Than that road.

A. Narrower B. Narrow C. The most narrow D. More narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. More careful than B. More carefully

C. More carefully than D. As careful as

20. It was ....... Day of the year.

A. The colder B. The coldest C. Coldest D. Colder

Đáp án

1. C2. D3. C4. C5. C
6. D7. A8.A9.D10.D
11.C12.C13. D14.A15.A
16.C17.B18.A19.C20.B

Excercise 5: Điền vào nơi trống dạng đối chiếu đúng của từ trong ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. Student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. Holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. Than the white one. 6. I’ll try khổng lồ finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. Than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. Film I’ve ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. Singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. To the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. Than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. House, but Fred lives in a (big) ……………………. One.18. French is considered lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. Company in the country.

Đáp án

1. the cleverest6. more quickly11. the most popular 16. Better 
2. longer7. more dangerous12. the closest  17. Big - bigger
3. the best8. more sweetly13. beautifully – most beautifully 18. more difficult - the most difficult
4. cleaner9. the most exciting14. hotter 19. Largest
5. more expensive10. the fastest15. worse  

Chủ điểm ngữ pháp có thể bạn quan tiền tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng rất được sử dụng nhiều trong các bài thi giờ anh. Và nếu như bạn không nắm rõ cách dùng so sánh hơn trong giờ đồng hồ anh thì rất hoàn toàn có thể sẽ bao hàm nhầm lẫn đáng tiếc ảnh hưởng đến hiệu quả làm bài của bạn. Vậy nên hãy ôn luyện kĩ càng, với để lại phần đông comment, thắc mắc mà chúng ta đang gặp phải nhé.