Bạn muốn khám phá về các dạng hòn đảo ngữ trong tiếng Anh? Bởi đó là một trong số những ngữ pháp đặc biệt quan trọng và khá khó khăn trong ngữ pháp tiếng anh. Vị thế, để giúp chúng ta dễ dàng học hành và thao tác với cấu tạo ngữ pháp này, kco.vn đang tổng hợp các dạng đảo ngữ thường chạm mặt và phổ biết tốt nhất hiện nay. Hi vọng nội dung bài viết này thực thụ hữu ích cho các bạn.

Bạn đang xem: Cách dùng at no time

1. Đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh được hiểu là gì

Hiện tượng đảo ngữ là hiện tượng đảo ngược vị trí đụng từ hoặc trợ cồn từ lên trước nhà ngữ nhằm mục đích thừa nhận mạnh. Vào trường hợp đó ngữ pháp sẽ ráng đổi, ẩn dưới phó từ tiên phong câu là trợ rượu cồn từ rồi mới đến nhà ngữ và đụng từ chínhVí dụ:

Little did I know that he was a compulsive liar.At no time (= never) did I say I would accept late homework.

2. Các dạng hòn đảo ngữ phổ thay đổi bạn cần biết

a) Đảo ngữ với No cùng Not

Cấu trúc hòn đảo ngữ:

No + N + Auxiliary + S + Verb (inf)

Not any + N + Auxiliary + S + Verb (inf)Ví dụ:No money shall I lend you from now on. = Not any money shall I lend you from now on.

b) Đảo ngữ với những cụm từ có No

Trong những dạng hòn đảo ngữ trong tiếng Anh, đảo ngữ với những cụm tự No bên dưới đây:

At no timeOn no conditionOn no account + Auxiliary + S + NUnder/ in no circumstancesFor no reasonIn no wayNo longer

Ví dụ:

For no reason shall you play truant.The money is not to be paid under any circumstances. (= Under no circumsstances is the money tobe paid.)On no condition shall we accept their proposal.c) Đảo ngữ với những trạng từ lấp định

Những trạng từ bao phủ định thường dùng như: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,…..Cấu trúc:

Never/Rarely/Seldom/Little/Hardly ever + Auxiliary + S + VVí dụ:

Never in Mid – summer does it snow.Hardly ever does he speak in the public.

d) Đảo ngữ No sooner………. Than…..

Một trong các dạng đạo ngữ trong giờ Anh thường chạm mặt nhất đó là đảo ngữ diễn đạt 2 hành động cùng xảy ra sát và tiếp nối nhau sau 1 lúcCấu trúc:

No sooner… thanScarely… whenScarely… whenHardly… when…. + had + S + PII …+ S + Ved(ngay sau khi …..)

Ví dụ: No sooner had I arrived home than the telephone rang.

e) Đảo ngữ với câu điều kiện

Trong đảo ngữ cùng với câu điều kiện chúng ta có 3 dạng sau:Câu điều kiện loại 1: If – clause = Should + S + V…Ví dụ:

Should she come late, she will miss the train.Should he lend me some money, I will buy that house.

Câu điều kiện loại 2: If – clause = Were S + to-V/Were + S…Ví dụ:

If I were you, I would work harder = Were I you, I……..If I knew her, I would invite her khổng lồ the buổi tiệc ngọt = Were I to know her, I……..

Câu điều kiện loại 3 : If-clause = Had + S + V­­3Ví dụ: Had my parents encouraged me, I would have passed exam

f) Đảo ngữ với No where

Một trong số những dạng đảo ngữ trong giờ Anh thường nhìn thấy chính là cấu trúc với No where:

No where + Aux (Trợ động từ) + S + VVí dụ:

No where can you buy the goods as good as those in my country.No where in the Vietnam is the scenery as beautiful as that in my country.No where vì chưng I feel as comfortable as I vày at home.
*
g) Đảo ngữ với kết cấu So + adjective + be + N + clause

Ví dụ: So intelligent is that she can answer all questions in the interview.

Xem thêm: Tổng Hợp Kệ Để Giày Dép Bằng Sắt Trưng Bày Giày Dép Bền Đẹp, Kệ Giày Dép Bằng Sắt Chất Lượng, Giá Tốt

h) Đảo ngữ cùng với Not only……. But……also…

Cấu trúc thông dụng hay được áp dụng nhất:

Not only + Auxiliary + S + V but…. Also……….Ví dụ:

Not only is he good at English but he also draws very well.Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.e) Đảo ngữ cùng với until/ till bạn cần biết

Cấu trúc cơ bản:

Until/Till + clause/ Adv of time + Auxiliary + S + VVí dụ:1. I didn’t know that I had lost my key till I got home.=> Not until/till I got trang chủ did I know that I had lost my key2. I won’t come home till 10 o’clock.=> Not until/till o’clock that I will come home=> It is not until 10 o’clock that I will come home

j) Đảo ngữ với SO

Cấu trúc:

So + Adj/Adv + Auxiliary + S + V + that – clause (mệnh đề danh từ)Ví dụ:

So difficult was the exam that few student pass it.So attractive is she that many boys run after her.k) Đảo ngữ cùng với ONLYOnly one: chỉ mộtOnly with + N: chỉ vớiOnly after+ N: chỉ sau khiOnly in that way: chỉ bằng cách kiaOnly then + trợ cồn từ+ S+ V: chỉ sau khiOnly …. + trợ động từ + S + V (câu 1 mệnh đề)Only when + clause: chỉ khiOnly later: chỉ sau khiOnly in this way: chỉ bằng cách nàyOnly later: chỉ sau khiOnly if+ clause: chỉ nếu nhưOnly later: chỉ sau khiOnly in adv of time/ place: chỉ lúc/ởhoặc Only … + S + V + trợ rượu cồn từ + S + V (câu 2 mệnh đề)

Ví dụ:

Only once did I meet her.Only after all guests had gone home could we relax.Only when I understand her did I lượt thích her.Only by practising English every day can you speak it fluently.

*

Bài tập áp dụng các dạng đảo ngữ trong giờ đồng hồ Anh

She had never been so happy before.=> Never before…………………………………………One rarely finds good service these days.=> Rarely…………………………………………………He not only spent all his money but also borrowed some from me.=> Not only…………………………………………………He had hardly left the office when the telephone rang.=> No sooner………………………………………………The door could not be opened without using force.=> Only ……………………………………………………Đáp án

Never before had she been so happy.Rarely does one find good service these days.Not only did he spend all his money but also borrowed some from me.No sooner had he left the office than the telephone rang.Only using force could the door be opened.